Βεβαίωση κινητής καντίνας

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

 α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία ατομικού βιβλιαρίου Υγείας

γ) Εάν το όχημα είναι αυτοκινούμενο, το βιβλίο μεταβολών του αυτοκινήτου, θεωρημένο με την ένδειξη «ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ»

δ) Εάν το όχημα είναι ρυμουλκούμενο, βεβαίωση της Δ/νσης Συγκοινωνιών για την έγκριση του τύπου του