ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο6 ΣΤΗ Χ.Θ.0+970, ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ

Εκτύπωση

Κατεβάστε τα αρχεία που αφορούν τη Διακήρυξη (.zip)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 05 / 11 / 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, ..."