Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υποέργου "ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ"

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αρ. Πρωτ.: Η-7468/30-08-2019


ΕΡΓΟ:

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"

ΥΠΟΕΡΓΟ :

"ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΑΕΠ 531 Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ53100000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170.000,00 €

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

σύμφωνα με την 670/2019 απόφασή της,

διακηρύσσει

την με ανοικτή διαδικασία διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υποέργου "ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ", που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την "ανοικτή διαδικασία" του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr & www.peevrou.eu.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 170.000,00 ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 99.301,00 € Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 17.874,18 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 17.576,28 €, Αναθεώρηση 145,31 €, Απολογιστικά 2.200,00 €, και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% 32.903,23 €

4. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να ενημερωθούν από:

α. Την προκήρυξη με (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ).

β. Την διακήρυξη με (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ).

Αλεξανδρούπολη 30/08/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α.Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 84459

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣpdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗpdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗpdf
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗpdf
ΓΕNΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝpdf
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣpdf
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣpdf
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝpdf
ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣpdf
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝpdf
ΤΕΥΔdoc
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗpdf
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗpdf
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟpdf
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝpdf