Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.Ε.171007000»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.Ε.171007000»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ-

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ο.2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ 4071.9781.0007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 294.999,99 €

 

Αρ. Πρωτ.: Η-7463 / 30-08-2019

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

σύμφωνα με την 664/2019 απόφασή της,

διακηρύσσει

τη με ανοικτή διαδικασία διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.Ε.171007000», στα πλαίσια υλοποίησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ειδικού φορέα Κ.Α.Ε4071.9781.0007 Οικονομικού έτους 2019, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την "ανοικτή διαδικασία" του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 84255)καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr & www.peevrou.eu.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στις 294.999,99 ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 175.315,56€, Γενικά έξοδα και Όφελος Εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 31.556,80€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 31.030,85€, Αναθεωρήσεις 0,01€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%) 57.096,77€.

4. Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να ενημερωθούν από από την προκήρυξη και την διακήρυξη του έργου μέσω του ΚΗΜΔΗΣ

Περίληψη Διακήρυξηςpdf

Προκήρυξηpdf

Διακήρυξηpdf

Απόφαση 664/2019 Οικονομικής Επιτροπήςpdf

Τιμολόγιο Μελέτηςpdf

Προϋπολογισμός Μελέτηςpdf

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεωνpdf

Τεχνική Περιγραφήpdf

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεωνpdf

Συνοπτική Προμέτρηση Εργασιώνpdf

Αναλυτική Προμέτρηση Εργασιώνpdf

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείαςpdf

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείαςpdf

ΤΕΥΔdoc

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςpdf

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 27/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.


Αλεξανδρούπολη 30/08/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ