Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», προϋπολογισμού 999.360,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες α) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 485.806,00 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτά). και β) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 321.777,67 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτά)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κλπ) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη), μέχρι τις 09/02/2012, ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 €.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου "B".

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832, FAX επικοινωνίας 2551355835, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πούκη Αναστασία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) στις 14 / 02 /2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι "Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών" (Αρθρο 6 του Ν.3669/08).

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην , 2 η για έργα κατηγορίας Η/Μ έργων και 3η εντος ορίου νομού για έργα κατηγορίας Η/Μ και 1η και άνω Τάξης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 1η , 2ης Τάξης για έργα κατηγορίας Η/Μ και 1ης ,2ης για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

Επίσης σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, εφόσον έχουν έδρα το Νομό.

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους Δέκα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (16.151,67 €) και ισχύ τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6 ) μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ) και από το ΕΤΠΑ

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Κομοτηνή 12 - 12 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ