Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αίτηση περιορισμού κατηγοριών άδειας οδήγησης

Εκτύπωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

● Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα

● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν

● Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)

● Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση

● Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)

● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης

● Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης

● Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται στην περίπτωση υποβολής αιτήματος λόγω συνταξιοδότησης του ενδιαφερόμενου από τον ασφαλιστικό του φορέα για λόγους υγείας. Απαιτείται ένα παράβολο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 90 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)

● Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα αν ο περιορισμός γίνεται λόγω συνταξιοδότησης

● Κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.

 

ΚΟΣΤΟΣ

18-108€ (+30€ για την εκτύπωση)