Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αίτηση μετατροπής άδειας διπλωματικού υπαλλήλου

Εκτύπωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

• Να είναι ξένος διπλωματικός υπάλληλος, που υπηρετεί στην Ελλάδα και απολαμβάνει ασυλίας και προνομίων.

• Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α΄, Β΄ ή Β΄+Ε΄ ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1.

• Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

• Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

• Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

3. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από την οικεία Πρεσβεία ή το Προξενείο

4. Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ

5. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

6. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για καταβολή των απαιτούμενων παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης

7. Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου (όνομα, επίθετο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κλπ.), καθώς και ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα

8. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 12 ευρώ

9. Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση

10. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση

11. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παρατηρήσεις

Δικαιολογητικό 9: Απαιτείται ένα παράβολο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 90 ευρώ, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

• Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

• Αν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει την ελληνική άδεια οδήγησης και να πάρει πίσω την ξένη.

• Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.

 

ΚΟΣΤΟΣ

120 ευρώ ( + 30€ για την εκτύπωση )