Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αίτηση επέκτασης σε Δ κατηγορία

Εκτύπωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

• Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

• Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)

• Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β', τουλάχιστον.

• Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

• Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ'.

• Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης

4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση

6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 ευρώ

7. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ

8. Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης

9. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση

10. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 

Παρατηρήσεις

Δικαιολογητικό 2: Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.

Δικαιολογητικό 5: Απαιτείται ένα παράβολο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 90 ευρώ, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ' ή Γ΄+Ε΄.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

• Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

• Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ', χορηγείται νέο έντυπο. Κατά την παραλαβή του νέου κατατίθεται υποχρεωτικά το προηγούμενο για να ακυρωθεί.

• Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.

 

ΚΟΣΤΟΣ

114,15 - 204,15 € (+ 30 € για την εκτύπωση)