Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση Ε.Δ.Χ.

Εκτύπωση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ε.Δ.Χ

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

2. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών

4. Τιμολόγιο πώλησης

5. Πιστοποιητικό Επαγγέλματος Αγοραστή από Δ.Ο.Υ.

6. Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον ΟΑΕΕ

7. Φορολογική Ενημερότητα Αγοραστή από Δ.Ο.Υ.

8. Βεβαίωση εγγραφής του αγοραστή στον ΟΑΕΕ

9. Ενιαίο τέλος άδειας-μεταβίβασης 190€

10. Τέλος άδειας 100€

11. Άδεια κυκλοφορίας

12. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας

Σε περίπτωση επροσώπων αυτοί ορίζονται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο