Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για αντικατάσταση κινητήρα

Εκτύπωση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

2. Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη μηχανικού

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την εκτέλεση της εγκατάστασης, από διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους 2.1,2.2 και 2.3 της 12140/737/2009 απόφασης του Υπουργού Μ.Ε., από διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό

5. Τεχνική μελέτη από διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό

6. Απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό της Περιφέρειας για το τέλος αδείας 75,00€

Εάν η αντικατάσταση γίνει εντός τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, χρειάζεται και πιστοποιητικό καυσαερίων, το οποίο εκδίδεται από το τμήμα ελέγχων της Δ.Ο.Α.Π του Υ.Υ.Μ.Δ.

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε., απαιτείται αντίγραφο εταιρικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, εάν είναι Ε.Π.Ε ή Α.Ε. απαιτείται Φ.Ε.Κ. συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση με Θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.