Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2018

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ταχ.Διεύθυνση : Ευριπίδου 98

682 00 Νέα Ορεστιάδα

Πληροφορίες : Πυλούδης Δημήτριος

Τηλέφωνο : 2552 3 51435

Τηλεομοιότυπο : 2552 3 51450

Η-Ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Νέα Ορεστιάδα 11.01.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 5280/339


Θέμα: Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2018.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Της υπ'αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. οικ. 1327/30.03.2016 (ΦΕΚ 1026/Β΄/13.04.2016) απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4. Του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).

5. Την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.

6. Τις υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε

Ότι την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 το πρωί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών.

Η επιτροπή διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α. Τσιομπανίδου Ευαγγελία Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Οδήγησης.

β. Ξενιτίδου Αγγελική υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας.

γ. Βαϊτσούδης Παναγιώτης υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός