Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη στην Ορεστιάδα

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Οδός : Ευριπίδου 98

Τηλ. : 2552 3 51410

Fax : 2552 3 51450

Πληρ. : Kαδοπούλου Λ.

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Νέα Ορεστιάδα 07-10-2016

Αριθ. Πρωτ.:129128/7992


Θέμα: Διεξαγωγή εξετάσεων B΄ περιόδου 2016, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3) Την αριθ. Δ.Δ.οικ.5319/22-9-2014 (ΦΕΚ 2596/Β΄/30-09-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγραφών, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

4) Τις διατάξεις του Ν.1244/1972(ΦΕΚ 181/Α//16-10-72) «Περί λειτουργίας Ερασιτεχνικών & Πειραματικών Σταθμών Ασυρμάτου, Ειδικών Ραδιοδικτύων και Ιδρύσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Νόμων Ν.652/77, Ν.1780/88 και του άρθρ.2 του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

5) Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 68000/763/09.12.2002(ΦΕΚ1579/Β/18-12-2002) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου», και την υπ΄ αριθμ. 38200/1136/11-08-2011(ΦΕΚ 1969/Β/02-09-2011 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Περί κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».

6) Την υπ'αριθμ.Μ-11690/21-11-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη»

7) Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την διεξαγωγή εξετάσεων για την χορήγηση πτυχίων ραδιοερασιτέχνη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την διεξαγωγή εξετάσεων B΄ περιόδου 2016, για την απόκτηση πτυχίων Ραδιοερασιτέχνη την Δευτέρα 14-11-2016 και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου (αίθουσα εξετάσεων).

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Δευτέρα 07-11-2016. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις στην παραπάνω ημερομηνία.

Προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις, θα πρέπει να επιδεικνύουν στην επιτροπή την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό των στοιχείων της ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99, ΦΕΚ 99/Α/1999).

Η εξέταση κάθε υποψηφίου θα γίνει με την χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση 38200/1136/02.09.2011 του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων www.yme.gr και συγκεκριμένα :Επικοινωνίες -Ραδιοερασιτέχνες παρ.11 - υποπαράγραφος 11.7, http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=&tid=1184, έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF) με ερωτηματολόγια από την ύλη των εξετάσεων, ένα για την κατηγορία «1» και ένα για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου».Επίσης έχει αναρτηθεί σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων.


Ε.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

α/α

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχ/κός