Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή ρυμουλκούμενου Ι.Χ. λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ Ι. Χ. ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΦΘΟΡΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ pdf (δηλώνοντας την απώλεια ή την κλοπή και για το αν πρόκειται για πρώτη αντικατάσταση)

2. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ κατοχής και κυριότητας του οχήματος (όπου έχει εκδοθεί)

4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ της παραγράφου α του άρθρου μόνου της με αριθμ. Β-39170/850/20-01-1997 Κ.Υ.Α. (ΚΑΕ 3741). ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 29,50 €, όταν πρόκειται για πρώτη αντικατάσταση, 60,00 € όταν πρόκειται για δεύτερη κ.τ.λ.

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ περί δηλώσεως απώλειας ή κλοπής των πινακίδων κατά περίπτωση (σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής)

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (σε περίπτωση φθοράς)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο εταιρικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, εάν είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).