Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επανακυκλοφορία Φ.Ι.Χ. σε ιδιοκτήτες αυτοπρωοθούμενων συλλεκτικών μηχανών βάμβακος, τεύτλων και τομάτας

Εκτύπωση

ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΤΕΥΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ. (της μόνιμης κατοικίας του κατόχου της συλλεκτικής μηχανής ή Διεύθυνση επαγγέλματός του) και η οποία θα είναι του τύπου:

"ΒΕΒΑΙΩΣΗ"

"Βεβαιούται ότι, όπως προκύπτει.......................... ο ............................. του ............................. κάτοικος ............ έχει υποβάλει βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος ................ ως κάτοχος αυτοπροωθούμενης ...................... (συμπληρώνεται το είδος της συλλεκτικής μηχανής) με αντικείμενο εργασιών ...................... (περιγραφή του αντικειμένου).

Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων θα αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης και η έδρα της επιχείρησης που είναι "κάτοχος αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων), η οποία θα είναι του τύπου:

"ΒΕΒΑΙΩΣΗ"

"Βεβαιούται ότι ο ...................... του ..................... είναι κάτοχος της με αριθμ. κυκλοφορίας ..................... αυτοπροωθούμενης............... (συμπληρώνεται το είδος της συλλεκτικής μηχανής), που βρίσκεται σε λειτουργία και η οποία συγκομίζει τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα προϊόντα ....................... και επιτρέπεται να θέσει σε κυκλοφορία μέχρι .............. (συμπληρώνεται ο αριθμ. των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων καθώς και το όχημα εάν θα είναι ρυμουλκό μετά ρυμουλκουμένου ή με ανατροπή κ.λπ.).

3. ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ της αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής που αναφέρεται στην παραπάνω βεβαίωση.

4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. του πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών κυκλο¬φορίας των παραπάνω ΦΙΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄).

5. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΕΟ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος της συγκομιδής, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Για την έκδοση του παραπάνω Δελτίου δια¬πιστώνεται η ταυτότητα του οχήματος και ελέγχονται τα συστήματα πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 44800/123/85 (ΦΕΚ 781 Β΄), όπως ισχύει. Το δικαιολο¬γητικό αυτό δεν απαιτείται, όταν το ΦΙΧ αυτοκίνητο ταξινομείται για πρώτη φορά σαν καινούριο.

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΕΒ ότι η τευτλοσυλλεκτική μηχανή εξακολουθεί να είναι σε λειτουργία και ότι η άδεια της συγκεκριμένης μηχανής είναι σε ισχύ, και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1599/86 pdf του κατόχου ότι δεν έχει στην κυριότητα ή κατοχή του άλλο πλέον του ενός ρυμουλκούμενου (για κατόχους αυτοπροωθούμενης τευτλοσυλλεκτικής μηχανής με δικαίωμα προσάρτησης ρυμουλκούμενου μικτού βάρους μέχρι 40tn).

Στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών στην στήλη των παρατηρήσεων αναγράφονται τα παρακάτω:

"Επιτρέπεται να κυκλοφορεί (το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο), αποκλειστικά και μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ισχύουσα απόφαση του οικείου Νομάρχη που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού".

"Επιτρέπεται να κυκλοφορεί αποκλειστικά και μόνο κατά τις ημέρες εργασίας της με αριθμό κυκλοφορίας ....................(συμπληρώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το είδος της συλλεκτικής μηχανής) και εφόσον μεταφέρει τα .................... προϊόντα (συμπληρώνεται με τα προϊόντα που αναφέρει η βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας) και μεταφέρει τα προϊόντα αυτά, από τον αγρό στις ............. (συμπληρώνεται με τους τόπους συγκέντρωσης όπως αυτοί αναφέρονται κατά περίπτωση συλλεκτικής μηχανής στην παράγρ. γ του ΚΕΦ. Α της παρούσας).

"Απαγορεύεται η μεταφορά οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων οποτεδήποτε.