Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επανακυκλοφορία Φ.Ι.Χ σε ιδιοκτήτες αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Εκτύπωση

ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ. (της μόνιμης κα¬τοικίας του ιδιοκτήτη της θεριζοαλωνιστικής μηχανής ή Διεύθυνσης επαγγέλματός του) και η οποία θα είναι του τύπου:

«Βεβαίωση»

«Βεβαιούται ότι, όπως προκύπτει ................................................................... Του ............................... Κάτοικος ........................... έχει υποβάλει βεβαίωση έναρξης επαγ¬γέλματος ............................ ως ιδιοκτήτης αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής με αντικείμενο εργασιών ........................................ ................................ (περιγραφή του αντικειμένου).»

Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων θα αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης και η έδρα της επιχείρησης, που είναι «ιδιοκτήτης» αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων), η οποία θα είναι του τύπου:

«Βεβαιούται ότι ο................................................. του ............................... είναι ιδιοκτήτης της με αριθμό κυκλοφορίας ........................ αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής, που βρίσκεται σε λειτουργία και η οποία συγκομίζει τα πα-ρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα προϊόντα.....................».

3. ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ της αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής, που αναφέρεται στην παραπάνω βεβαίωση.

4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. του πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών κυκλο¬φορίας των παραπάνω ΦΙΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄).

5. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΕΟ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος της συγκομιδής, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Για την έκδοση του παραπάνω Δελτίου δια¬πιστώνεται η ταυτότητα του οχήματος και ελέγχονται τα συστήματα πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 44800/123/85 (ΦΕΚ 781 Β΄), όπως ισχύει. Το δικαιολο¬γητικό αυτό δεν απαιτείται, όταν το ΦΙΧ αυτοκίνητο ταξινομείται για πρώτη φορά σαν καινούριο.

 

Στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών στη στήλη των παρατηρήσεων αναγράφονται τα παρακά¬τω:

«Επιτρέπεται να κυκλοφορεί (το ΦΙΧ αυτ/το) απο¬κλειστικά και μόνο από 1η Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους».

«Επιτρέπεται να κυκλοφορεί αποκλειστικά και μόνο κατά τις ημέρες εργασίας της με αριθμ. κυκλοφορίας .................................... θεριζοαλωνιστικής μηχανής και εφόσον μεταφέρει τα ... ............................... προϊόντα, (συμπληρώνεται με τα προϊόντα που αναφέρει η βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και μεταφέρει τα προϊόντα αυτά, από τον αγρό στις αποθήκες των παραγωγών ή τα αποθήκες των παραγωγών ή τα αποθηκευτικά κέντρα συγκεντρώ¬σεως».

«Απαγορεύεται η μεταφορά οποιονδήποτε άλλων προ¬ϊόντων οποτεδήποτε».