Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης λόγω απεγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Ή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ pdf

2. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

Tα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστέλλονται από το ΚΤΕΟ και είναι τα εξής:

Α) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΚΤΕΟ

Β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπεύθυνου τεχνικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

i) Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο εταιρικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, εάν είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

ii) Η προσκόμιση του οχήματος για έλεγχο στο ΚΤΕΟ γίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής. Σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή, στον κάτοχο του οχήματος, των προβλεπόμενων από το άρθρο 89 του Κ.Ο.Κ. κυρώσεων.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή)