Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω αλλαγής κινητήρα

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ pdf

2. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ή ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ

4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)

5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής, στην οποία αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κινητήρα και κατονομάζονται όλα τα συστήματα του οχήματος που τυχόν επηρεάζονται από το νέο κινητήρα, όπως πέδησης, ανάρτησης, αντιρρύπανσης, με λεπτομερή αναφορά και περιγραφή των εξαρτημάτων που απαιτείται να τοποθετηθούν συμπληρωματικά, αντικατασταθούν κ.λ.π.). Επιπροσθέτως, για τις περιπτώσεις των διασκευών, θα αναφέρονται τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ή οι ρυθμίσεις αυτών, τυχόν οδηγίες για την εκτέλεση της διασκευής, τρόποι-εφόσον υπάρχουν-με τους οποίους θα διαπιστώνεται αυτή από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς καθώς επίσης και ο κυλινδρισμός και η ισχύς του νέου κινητήρα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

«Η ...(επωνυμία επίσημης αντιπροσωπείας).... βεβαιώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής .................................. το όχημα με αριθμό πλαισίου ............................... δύναται να φέρει κινητήρα με χαρακτηριστικά διακριτικά ...(τύπος)... και κυβισμό ......................

Στο όχημα που προκύπτει από την αλλαγή αυτή,

Α.Δεν απαιτείται διαφοροποίηση των συστημάτων πέδησης, ανάρτησης, αντιρρύπανσης box

Β. Απαιτείται επιπροσθέτως η διαφοροποίηση των συστημάτων,

Πέδησης box                Ανάρτησης box              Αντιρρύπανσης box 

Ο Βεβαιών

..................................»

6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχ/κου ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχ/κου ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, στην οποία υπολογίζονται των επί των αξόνων επιπτώσεων του νέου κινητήρα, αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κινητήρα και κατονομάζονται όλα τα συστήματα του οχήματος που τυχόν επηρεάζονται από το νέο κινητήρα, όπως πέδησης, ανάρτησης, αντιρρύπανσης, με λεπτομερή αναφορά και περιγραφή των εξαρτημάτων που απαιτείται να τοποθετηθούν συμπληρωματικά, αντικατασταθούν κ.λ.π.). Επιπροσθέτως, για τις περιπτώσεις των διασκευών, θα αναφέρονται τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ή οι ρυθμίσεις αυτών, τυχόν οδηγίες για την εκτέλεση της διασκευής, τρόποι-εφόσον υπάρχουν-με τους οποίους θα διαπιστώνεται αυτή από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς καθώς επίσης και ο κυλινδρισμός και η ισχύς του νέου κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποβάλλεται εναλλακτικά της έγγραφης συναίνεσης μόνο στην περίπτωση που η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα μεταβάλλεται παρά μόνο μέχρι 25% σε σχέση με τα μεγέθη του αρχικού κινητήρα (για λεωφορεία το ανώτερο ποσοστό είναι 50% και το κατώτερο 15%), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τα εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος και μόνο στην περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής με αυτού του οχήματος.

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχ/κου ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχ/κου ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, στην οποία θα περιλαμβάνεται και το αποτύπωμα του αριθμού του κινητήρα και θα δηλώνονται τα σταθερά χαρακτηριστικά που είναι δηλωτικά του τύπου του κινητήρα και σε ποιο μέρος του αυτοκινήτου υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη. Θα δηλώνεται ότι το καύσιμο, η πραγματική ή η φορολογήσιμη ισχύς του νέου κινητήρα επιτρέπεται από τις για κάθε περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, η τοποθέτηση και συνεργασία του νέου κινητήρα είναι τεχνικά δυνατή, ασφαλής και λειτουργικά ορθή, σύμφωνα με τις ανάλογες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ο κυλινδρισμός και η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα προβλέπονται από το εργοστάσιο κατασκευής του αυτοκινήτου για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος ή περιλαμβάνονται μέσα στα όρια κυλινδρισμού και πραγματικής ισχύος που προβλέπονται από το εργοστάσιο κατασκευής για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος.

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 για την εκτέλεση της αντικατάστασης – διασκευής, από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχ/κο ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχ/κο ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, ή του υπεύθυνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων, που λειτουργεί νόμιμα, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες στην οποία θα πιστοποιείται η πλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται στην έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής ή της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής ή στην σχετική τεχνική μελέτη Μηχ/κου, κατά την εκτέλεση των εργασιών της αντικατάστασης – διασκευής. Στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επιπροσθέτως να περιγράφονται τα συστήματα αντιρρυπαντικής διάταξης (π.χ. τριοδικός καταλύτης, κάνιστρο, αισθητήρας λ κ.λ.π.), εφόσον πρόκειται για οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με αναφορά στους αριθμούς αναγνώρισής τους, θα αναφέρεται ότι έγινε έλεγχος καταλληλότητας τους για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος και θα δηλώνεται η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός άδειας λειτουργίας του συνεργείου και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Ελέγχων της Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το ανωτέρω πιστοποιητικό έχει ισχύ, για όλες τις όμοιες περιπτώσεις αντικατάστασης – διασκευής κινητήρα, που αφορά τον αυτό τύπο κινητήρα και αυτοκινήτου.

10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΤΕΟ Ή ΙΣΧΥΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ανάλογα με το αν η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν ή εντός του 25% σε σχέση με τα μεγέθη του αρχικού κινητήρα (για λεωφορεία το ανώτερο ποσοστό είναι 50% και το κατώτερο 15%).

11. ΙΣΧΥΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ από ΚΤΕΟ, με το νέο κινητήρα, όταν η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν ή εντός του 25% σε σχέση με τα μεγέθη του αρχικού κινητήρα (για λεωφορεία το ανώτερο ποσοστό είναι 50% και το κατώτερο 15%), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται ανεξάρτητα εάν το όχημα είχε ισχύον Δ.Τ.Ε. πριν την αντικατάσταση ή διασκευή του κινητήρα ή δεν είναι υπόχρεο περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Αντικατάσταση κινητήρα οχήματος με κινητήρα ίδιου τύπου

Δεν θεωρείται αλλαγή κύριου χαρακτηριστικού και δεν συνεπάγεται υποχρέωση αλλαγής της άδειας κυκλοφορίας.

2. Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, εάν είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).