Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας οχήματος ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Ή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΦΘΟΡΑΣ Ή ΚΛΟΠΗΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ pdf (δηλώνοντας την απώλεια ή την κλοπή και ότι αυτή δεν παρακρατείται από καμιά Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή)

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων κατά περίπτωση (σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής)

3. H ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ (σε περίπτωση φθοράς)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο εταιρικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, εάν είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).