Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Άρση παρακράτησης κυριότητας οχήματος (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης)

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Ή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ pdf

2. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ κατοχής και κυριότητας (εφόσον έχει εκδοθεί).

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ του οχήματος, περί παραχώρησης της κυριότητας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Αν η πιστώτρια εταιρεία είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο εταιρικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, αν είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).