Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TON ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1071/2009 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 346/2001

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ pdf (στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου με βάση τον τόπο της έδρας της επιχείρησης)

2. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.)

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΥΠΟΥ Β' των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε., του διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε., των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., του φυσικού προσώπου για τις ατομικές επιχειρήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι το ή τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν καταδικασθεί για τα αδικήματα και τις παραβάσεις, όπως καθορίζονται με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 346/2001.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν το πρόσωπο που διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της εταιρίας είναι διαφορετικό από τα παραπάνω, απαιτείται πρόσθετα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του προσώπου αυτού και:

α) ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, αν αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό (για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.)

β) ΣΥΜΒΑΣΗ (για τις ατομικές επιχειρήσεις)

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε., του διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε., των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., του φυσικού προσώπου για τις ατομικές επιχειρήσεις, ότι δεν έχει ή δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει ή δεν έχουν κηρυχθεί ακατάλληλοι για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και ότι η επιχείρηση δεν έχει άλλο λεωφορείο ή φορτηγό κατά πλήρες δικαίωμα ή κατ' ιδανικό μερίδιο πλην αυτού ή αυτών που προτίθεται να θέσει σε κυκλοφορία με την είσοδο στο επάγγελμα.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

Η οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης έχει το ύψος και αποδεικνύεται ως εξής:

img1

Ως «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» για την εφαρμογή του άρθρου 2 της Υ.Α. Β1/9061/647/14-02-2014 εννοείται τόσο η βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού όσο και το αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που χορηγεί η τράπεζα, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και το τραπεζικό υπόλοιπο του λογαριασμού. Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι μια βδομάδα πριν την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Επιπλέον, εάν ο μεταφορέας υποβάλλει βεβαιώσεις από περισσότερες από μία τράπεζες, οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί την ίδια μέρα ώστε να αποδεικνύεται η ταυτόχρονη ύπαρξη του συνολικού ποσού και να αφορούν ατομικούς και όχι κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς του οδικού μεταφορέα.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ του ή των προσώπων που έχουν οριστεί ως διαχειριστές μεταφορών.

7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ που αποτελούν την έδρα της επιχείρησης (το συμβόλαιο μίσθωσης θα πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.)

Ι) Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν προκύπτει από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τα μισθωτήρια ότι ο χώρος γραφείου της μεταφορικής επιχείρησης αποτελεί αμιγώς επαγγελματικό χώρο να υποβάλλεται ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 για το εάν ο επαγγελματικός χώρος είναι ταυτόχρονα και κατοικία ή όχι.

ΙΙ) Στις περιπτώσεις δήλωσης της κατοικίας ως έδρας της μεταφορικής επιχείρησης να υποβάλλεται ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση της νομοθεσίας για τις εμπορευματικές μεταφορές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΙΙΙ) Στις περιπτώσεις στις οποίες έδρα της επιχείρησης δηλώνεται σε ακίνητο το οποίο ανήκει κατά κυριότητα ή το οποίο μισθώνει ο/η σύζυγος του μεταφορέα, τότε κατατίθενται αντίγραφα των συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου στο όνομα του/της συζύγου και υποβάλλεται ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 του/της συζύγου περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου για έδρα της μεταφορικής επιχείρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος.

ΙV) Σε περίπτωση Ιδιοκτητών Λεωφορείων που τα έγγραφα της μεταφορικής τους επιχείρησης βρίσκονται στην έδρα των ΚΤΕΛ Α.Ε., θα προσκομίζεται και ΒΕΒΑΙΩΣΗ από την ΚΤΕΛ Α.Ε. ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης βρίσκονται στην έδρα της ΚΤΕΛ Α.Ε.

8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. όπου να προκύπτει η η δραστηριότητα της επιχείρησης και η έδρα της.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο διαχειριστής μεταφορών:

α) πρέπει να είναι κάτοικος κοινοτικής χώρας (αν δεν προκύπτει από τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή)

β) πρέπει να έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση:

ι) αν μισθωτός / υπάλληλος: Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ

ιι) αν μέτοχος / εταίρος ή μέλος του Δ.Σ.: Καταστατικό εταιρείας από την οποία προκύπτει η σχέση του προσώπου με την εταιρεία και πράξη ορισμού ως διαχειριστή όταν αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό.