Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012

Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΔΧ pdf


ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Φυσικά πρόσωπα

1. Αίτηση για νέα άδεια ΕΔΧ ταξί doc

2. Αίτηση για νέα άδεια ΕΔΧ ειδμισθ doc

3. Αίτηση για νέα άδεια ΕΔΧ ειδμισθ ΑΜΕΑ pdf

4. Αίτηση για μετατροπή υφιστ άδειας ΕΔΧ σε ειδμισθ doc

5. Αίτηση για μετατροπή υφιστ άδειας ΕΔΧ σε ειδμισθ ΑΜΕΑ pdf


Νομικά πρόσωπα

1. Αίτηση για νέα άδεια ΕΔΧ ταξί doc

2. Αίτηση για νέα άδεια ΕΔΧ ειδμισθ doc

3. Αίτηση για νέα άδεια ΕΔΧ ειδμισθ ΑΜΕΑ pdf

4. Αίτηση για μετατροπή υφιστ άδειας ΕΔΧ σε ειδμισθ doc

5. Αίτηση για μετατροπή υφιστ άδειας ΕΔΧ σε ειδμισθ ΑΜΕΑ pdf