Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

2019 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αλεξανδρούπολη 21-10-2019

Αρ. Πρωτ.: οικ. τ.τ 4485


Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Ανοικτού, μειοδοτικού πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Έβρου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό, μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Έβρου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με σφραγισμένες προσφορές. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ, (248.000,00 €), διακοσίων χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ (200.000,00 €).(CPV 90910000-9 – Υπηρεσίες Καθαρισμού, NUTS: EL511)

1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 25513-57215, 50570, FAX: 25513-50404

E−mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Website: www.pamth.gov.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 08/2019

3. Είδος σύμβασης : Υπηρεσία καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Έβρου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

4. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η παρούσα περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστοτόπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση http://www.pamth.gov.gr, από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από το πρόγραμμα Διαύγεια και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και από το Επιμελητήριο Έβρου.

5. Ημερομηνία έναρξης προσφορών: 22-10-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06-11-2019, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 π.μ.

6. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.

7. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Έλληνες πολίτες που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, β. Αλλοδαποί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, δ. Συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ε. Ενώσεις - Κοινοπραξίες ασφαλιστών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Εναλλακτικές προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

9. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής απαιτείται σε ποσοστό 1% τις προϋπολογισθείσας αξίας, προ ΦΠΑ.

10. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

12. Πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα: 25513-57215, 25513-50570, fax: 25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κατεβάστε τη Διακήρυξηpdf

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

Δημήτριος Πέτροβιτς