Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
11 Γνωστοποίηση διαδικασίας κλήρωσης-συγκρότηση επιτροπών για κάλυψη αναγκών της Π.Ε Έβρου 07/12/15
12 Περίληψη ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας 02/10/15
13 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας 27/07/15
14 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας 13/05/15
15 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών για τη συντήρηση-λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα 29/04/15
16 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης επιτροπών γραφικής ύλης 01/04/15
17 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας-αξιολόγησης και ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Ε Έβρου 03/02/15
18 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών, Διενέργειας-αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 03/02/15
19 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών, παραλαβής υλικών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 07/01/15
20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την προμήθεια και τοποθέτηση ρελε διαφυγής σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της 27/11/14

Σελίδα 2 από 9