Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΟΙΚ/3868/08-10-2019 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00 €) στην επιχείρηση ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ιχθυοπωλείο στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης, διότι στα πλαίσια έλεγχου από την υπηρεσία μας την 13/09/2019, διαπιστώθηκε ότι κατά παράβαση του Ν.4446/2016 αρθ.65 παρ.1 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 45231/2017 αρθ.1-4, δεν διέθετε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).