Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ.-Γεωργία

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
41 Βεβαίωση για ταξινόμηση αγροτικών αυτοκινήτων
42 Χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας ανέγερσης αγροτικής αποθήκης κατά παρέκκλιση όρων δόμησης
43 Χορήγηση βεβαίωσης ανέγερσης αποθήκης έως 15 m2, σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα, για την εξυπηρέτηση της καλλιέργειας
44 Χορήγηση βεβαίωσης λειτουργικότητας και αναγκαιότητας αγροτικής αποθήκης
45 Χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας κατ’ εξαίρεση περίφραξης αγρού (Π.Δ.236/18-5-84/ΦΕΚ 95/ΤΑ/84)
46 Eγγραφή στη βάση δεδομένων των ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΝ νωπών οπωροκηπευτικών
47 Eγγραφή στη βάση δεδομένων των ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ - ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ νωπών οπωροκηπευτικών
48 Eγγραφή στη βάση δεδομένων των ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ νωπών οπωροκηπευτικών
49 Άδεια εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ή Ανανέωση αδείας
50 Εγγραφή των παραγωγών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, φυτών και φυτικών προϊόντων ή ενώσεων αυτών στο Μητρώο και τη χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου (άρθρο 13 του ΠΔ 365/2002 σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ)

Σελίδα 5 από 5