Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ.-Γεωργία

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
31 Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου οδήγησης τύπου Α΄ γεωργικού μηχανήματος
32 Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου οδήγησης τύπου Β΄ γεωργικού μηχανήματος
33 Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου οδήγησης βοηθού χειριστού θεριζοαλωνιστικής μηχανής
34 Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου οδήγησης μηχανοδηγού θεριζοαλωνιστικής μηχανής
35 Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου οδήγησης βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής
36 Θεώρηση πτυχίου οδήγησης γεωργικού μηχανήματος λόγω ορίου ηλικίας (65 ετών)
37 Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου οδήγησης γεωργικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς
38 Αντικατάσταση πτυχίου οδήγησης γεωργικού μηχανήματος παλαιού τύπου
39 Αντικατάσταση πτυχίων οδήγησης γεωργικού μηχανήματος ξένης χώρας
40 Χορήγηση βεβαίωσης περί κατοχής πτυχίου οδήγησης γεωργικού μηχανήματος

Σελίδα 4 από 5