Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ.-Γεωργία

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
11 Δικαιολογητικά για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αγροτεμαχίων
12 Βεβαίωση κατοχής μελισσοσμηνών
13 Θεώρηση μελισσοκομικού βιβλιαρίου
14 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου
15 Αίτηση έγκρισης / εγγραφής των εγκαταστάσεων και των ενδιαμέσων του τομέα διατροφής των ζώων που χρειάζονται έγκριση / εγγραφή σύμφωνα με τον καν. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
16 Δήλωση Αλλαγής ή παύσης Δραστηριότητας επιχειρήσεων ζωοτροφών που έχουν εγκριθεί ή εγγραφεί σύμφωνα με τον Καν. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή το Π.Δ. 364/2002.
17 Δήλωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας επιχειρήσεων ζωοτροφών
18 Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος (Έμπορος)
19 Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος (Ιδιώτης)
20 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος – Α΄ Απογραφή

Σελίδα 2 από 5