Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Μεγ. Δοξιπάρας

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ


Tαχ. Δ/νση : Ραιδεστού 9

Tαχ. Kωδ. : 682 00 Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Πληροφορίες : Μελισσανίδου Φ.-Ντινάκη Μ.

Τηλέφωνο : 2552081711

TELEFAX : 2552023328

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Ορεστιάδα 19-06-2013

Αριθμ. Πρωτ.: 71316/6879

 

ΘΕΜΑ : «Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Μεγ. Δοξιπάρας σε κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Μεγ. Δοξιπάρας, της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας, του Δήμου Ορεστιάδας, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010(Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 39/14-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 122Β/08-02-2011.

4. Τον Ν.4061/22-03-2012 (Φ.Ε.Κ. 66Α /22-03-2012), άρθρα 7, 9 και 11 (Περί παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος).

5. Τον Ν.4099/20-12-2012 (Φ.Ε.Κ. 250Α /20-12-2012), παράγραφος 2 του άρθρου 168 «Περί παραχώρησης ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που εκμίσθωναν τα τελευταία πέντε (5) έτη αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την αριθμ. 95/19-05-75 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου».

6. Το με αριθμ.225/11206/28-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Προϋποθέσεις παραχώρησης χρήσης ακινήτων) για τις καλλιεργητικές περιόδους 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

7. Τις σχετικές αιτήσεις των καλλιεργητών της Τοπικής Κοινότητας Μεγ. Δοξιπάρας, με τις οποίες ζητούν, την εκμίσθωση Κοινοχρήστων - Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Μεγ. Δοξιπάρας, της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας, του Δήμου Ορεστιάδας, για τις καλλιεργητικές περιόδους, ήτοι 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

8. Τις σχετικές αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και Νομάρχη Έβρου (Περί εκμίσθωσης Κοινοχρήστων - Δημοσίων εκτάσεων) της τελευταίας πενταετίας σύμφωνα με την 95/75 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «περί προσωρινής παραχώρησης για καλλιέργεια δημοσίων - κοινοχρήστων ή διαθεσίμων εκτάσεων, μη δασικών, σε ακτήμονες καλλιεργητές».

9. Την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

α) Δεχόμαστε την αίτηση του παρακάτω, επειδή ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις παραχώρησης χρήσης ακινήτων και του εκμισθώνουμε, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, τις παρακάτω κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις του Δημοσίου του αγροκτήματος Μεγ. Δοξιπάρας, της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας, του Δήμου Ορεστιάδας.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Φ.Μ.

ΑΡΙΘ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ. Μ.

1

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

033890280

Σ80 - 300

3.500

1 >>

>>

>>

Σ80 - 300

3.000

Η παραχώρηση γίνεται για γεωργική χρήση και με τους εξής όρους:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου ορίζεται σε τρία (3) έτη, ήτοι για την καλλιεργητική περίοδο 2012-13, 2013-14, 2014-15.

2. Το ετήσιο τίμημα του παραχωρούμενου προς χρήση ακινήτου ορίζεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ ανά στρέμμα.

3. Το ετήσιο τίμημα θα καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στον Κ.Α.Ε. 3426 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού Λογαριασμού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιο – Κεφάλαιο Δημοσίων Επενδύσεων για χορήγηση δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και εκτέλεση προγραμμάτων Εποικισμού-Αναδασμού», στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου.

4. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να προσκομίζει το Παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού-Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της Π.Ε Έβρου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία, το αρμόδιο όργανο ανακαλεί την πράξη παραχώρησης κατά χρήση και ο παραχωρησιούχος οφείλει να εγκαταλείψει το ακίνητο εντός τριών (3) ημερών από τότε που θα λάβει γνώση της ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης.

5. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ' οιοδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο.

6. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

7. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

8. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του μισθίου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση και δεν υφίσταται υποχρέωση του Δημοσίου για αποζημίωση.

9. Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από την λήξη της παραχώρησης της χρήσης, οφείλει να καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.

10. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος ή άλλης σχετικής δαπάνης που βαρύνει τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης, ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης.

11. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν την παρέλευση τριών (3) ετών.

12. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο και να το παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσεται πρωτόκολλο από το όργανο που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και τον παραχωρησιούχο.

13. Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχου να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012 επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

 

Μ.Ε.Π.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεωργία Νικολάου-Μαυρανεζούλη