Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο στους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο, στις φραγμαλίμνες, ταμιευτήρες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς περιοχή ευθύνης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αναγεννήσεως, Ορεστιάδα

Ταχ. Κώδικας : 682 00

Πληροφορίες : Σαραγλίδου Β.

Τηλέφωνο : 25520-23433

FAX : 25520-23328

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Ορεστιάδα 2-4-2013

Αριθμ. Πρωτ:36320/3754


ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο στους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο, στις φραγμαλίμνες, ταμιευτήρες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς περιοχή ευθύνης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΈΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α /27-12-2010) με θέμα ΄΄ Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΄΄.

3. Την με αρ.οικ.39/19-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. ΄΄Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπερειφερειάρχες΄΄ (ΦΕΚ Β 322/8-2-2011΄΄).

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α) ΄΄Αλιευτικός Κώδικας΄΄ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν.1740/87,ΦΕΚ 221Α και Ν,2040/92, ΦΕΚ 70Α).

5. Την παρ.Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71(ΦΕΚ49Α ) ΄΄Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών΄΄.

6. Την παρ.1 του άρθρου2 του Π.Δ.235/79 (ΦΕΚ 65Α) ΄΄περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας΄΄.

7. Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορ/δας.

8. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορ/δας.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΄΄ Ενίσχυση της διαφάνειας...΄΄ Πρόγραμμα Διαύγεια ΄΄.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαγορεύουμε την αλιεία ιχθύων και λοιπόν υδροβίων οργανισμών , με κάθε μέσο και εργαλείο: α) στον ποταμό Έβρο, β) στους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο, γ)στις φραγμαλίμνες Θεραπειού και σε άλλα ρέοντα ύδατα (δηλαδή ρέματα χείμαρροι κανάλια διώρυγες.).Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2013 και λήγει στις 30 Μαΐου 2013.

2. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.

3. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.240/ 92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων η αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου αφαίρεση άδειας αλιείας κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων κατάσχεση και εκποίηση η καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

4. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Στρατιωτικές Αρχές.

5. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν στους χώρους ευθύνης τους και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της,.

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ