Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Άδεια λειτουργίας μονάδας αποτέφρωσης/συναποτέφρωσης

Εκτύπωση

1. Αίτηση

2. Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ,επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του, της έγκρισης του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκπροσώπησης του

3. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1/10.000 έως 1/5.000 και γενικό σχεδιάγραμμα του οικοπέδου (κάτοψη), όπου αποτυπώνονται οι μονάδες που λειτουργούν ,το είδος τους και η ύπαρξη οικισμών

4. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/1.000 έως 1/500, με αποτύπωση των εγκαταστάσεων , των ορίων τους ,καθώς και του δικτύου αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων

5. Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1/300 έως 1/100 ανάλογα με το μέγεθος των χώρων , με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.

6. Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών και οργάνων της μονάδας ,με αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισμού στον χώρο

7. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στην ημερήσια δυναμικότητα ,στο είδος και τη μέση ημερήσια ποσότητα της προς επεξεργασία πρώτης ύλης και των τελικών προιοντων

8. Κατάλογο των προμηθευτών και του είδους της πρώτης ύλης ,περιγραφή του τρόπου συλλογής και μεταφοράς της καθώς και γεωγραφική περιοχή κάλυψης

9. Αντίγραφο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , Της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή /και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

10. Επίσημοαντίγραφο της έγκρισης της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την Κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης , όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

11. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

12. Άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Δ/νση Βιομηχανίας ,όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

13. Για τις μονάδες μεταποίησης των υλικών κατηγορίας 1,2και 3,η τεχνική περιγραφή 6 επιπρόσθετα Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του καφαλαίου V του παραρτήματος V του κανονισμού