Ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού Δακοκτονία 2018

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημητρούλα Μητρουλάκη

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Καραολή Δημητρίου 40

68132 Αλεξανδρούπολη

ΤΗΛ. : 2551357198

FAX: : 2551350425


Αλεξανδρούπολη 26-06-2018

Αριθμ. Πρωτ.: 11785


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄ 87 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ Α΄ 237).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28) όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999/(ΦΕΚ Α΄ 180) καθώς και της όμοιας του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003(ΦΕΚ Α΄125) .

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. Ιε΄του Ν. 3812/2009»Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις « (ΦΕΚ Α΄ 234).

5. Το αριθμ. 6569/67952/14-6-2012 Έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Εγκύκλιος πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας ».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσηςpdf

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ