Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη επενδυτικών σχεδίων που αφορούν αλιευτικά σκάφη θάλασσας και ποταμού στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) 2014-2020

Εκτύπωση

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι έχουν εκδοθεί οι παρακάτω Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη επενδυτικών σχεδίων που αφορούν αλιευτικά σκάφη θάλασσας και ποταμού στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) 2014-2020

Αναλυτικά:

1. Η Πρόσκληση Αρ. 32.41.1 με Αρ. Πρ. 1405/26-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ pdf)

ΜΕΤΡΑ 3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 - « Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

2. Η Πρόσκληση Αρ. 42.1 με Αρ. Πρ. 1403/26-09-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ pdf)

ΜΕΤΡΟ 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων».

3. Η Πρόσκληση Αρ. 69.1 με Αρ.Πρ. 1404/26-09-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ pdf)

ΜΕΤΡΟ 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

4. Η Πρόσκληση Αρ. 48.1 με Αρ. Πρ. 1405/26-09-2017 (ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ pdf)

ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας στα τηλέφωνα 2551357155 και 2551350496.