Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τις δράσεις 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» και 4.1 «Αναλύσεις Μελιού»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Φ. & Ζ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ:Π. Παπαδάκης-Δ.Τοπούζης

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Καραολή Δημητρίου 40

68 100 Αλεξ/πολη

ΤΗΛ.: 2551357152

FAX: 2551357223

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξ/πολη 17/08/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τις δράσεις 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» υπ΄αριθ. 969/84616/3-8-2017(ΑΔΑ:69ΥΗ4653ΠΓ-4ΝΒ) και 4.1 «Αναλύσεις Μελιού» υπ΄αριθ..968/84613/3-8-2017(ΑΔΑ:6ΠΜΖ4653ΠΓ-ΖΚΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προΪόντων της μελισσοκομίας 2017-2018.

Από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου , ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για όσους από τους φορείς που αναφέρονται παρακάτω και μελισσοκόμους επιθυμούν την ένταξή τους στις ανωτέρω δράσεις για τα έτη 2017 και 2018,

Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και άλλων προϊόντων της κυψέλης»

Επιλέξιμες Δράσεις

Α. Η συμμετοχή σε εκθέσεις με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων, η επιμέλεια και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων που έχουν σκοπό να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης, η κάλυψη του κόστους ενοικίασης περιπτέρου και τα έξοδα συμμετοχής (οδοιπορικά προσωπικού)

Β. Η συμμετοχή σε Ημερίδες.Συνέδρια που έχουν σκοπό να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης ή η διοργάνωσή τους με την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης(αμοιβές εισηγητών και οδοιπορικά προσωπικού).

Γ. Η κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν.

Δ. Η υλοποίηση δραστηριοτήτων(π.χ εκπόνηση μελετών αγοράς) με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του κοινοτικού μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Δικαιούχοι και διαδικασία Επιχορήγησης

Δικαιούχοι της ανωτέρω δράσης είναι οι προβλεπόμενοι στην παρ.1 του άρθρου 6 της υπ΄αριθ. 826/72508/4-7-2018 ΚΥΑ.

Α. Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Αν/ξης και Τροφίμων

Β. Αγροτικοί μελισσοκομικοί συν/σμοί και αγροτικοί συν/σμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4430/2016(Α΄/205) που δραστηριοποιούνται στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013.

Γ. Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα και

Δ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηροποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας,(μελισσοκόμοι ή /και ιδιώτες τυποποιητές-συσκευαστές μελιού).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς το τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων σχετικό αίτημα που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση τα εξής:

Α. Αίτηση ένταξης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της υπ΄αριθμ. 969/84616/3-08-2017 (ΑΔΑ: 69ΥΗ4653ΠΓ-4ΝΒ) Υπουργικής απόφασης το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής (πρόγραμμα 2017), οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την 20η Αυγούστου 2017

Β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά πληρωμής

Α. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι 15η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Β. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ΄αριθμ. 969/84616/3-08-2017 (ΑΔΑ: 69ΥΗ4653ΠΓ-4ΝΒ) Υπουργικής απόφασης διαβιβάζονται από τους δικαιούχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής.

Δράση 4.1 « Αναλύσεις Μελιού»

Περιγραφή της Δράσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, ενισχύονται οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων και άλλων ξένων ουσιών (π.χ βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κτλ), στο προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται στο εμπόριο, με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητάς του, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων.

Δικαιούχοι

Ορίζονται ως διακιούχοι:

Α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ(θεωρημένου), εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν, διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά.

Β. Φορείς σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 6 της υπ΄αριθ. 826/72508/4-7-2018 ΚΥΑ, (αγροτικοί μελισσοκομικοί συν/σμοί και αγροτικοί συν/σμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους κτλ.) εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που περάγουν τα μέλη τους προς πώληση(λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά, και

Γ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με την περ. δ. της παρ.1 του άρθρου 6 της υπ΄αριθ. 826/72508/4-7-2018 ΚΥΑ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συσκευάζοντας-τυποποιώντας και εμπορευόμενοι μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ορίζονται ως επιλέξιμες οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού, σε εργαστήρια τα οποία είναι διαπιστευμένα και το πεδίο διαπίστευσής τους περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες αναλύσεις.

Διαδικασία Έγκρισης Επιχορήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι το αργότρο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους Υποβάλλουν προς το τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων (Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 10438 Αθήνα), αίτηση ένταξης στη δράση σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της υπ΄ αριθμ. 968/84613/3-08-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΜΖ4653ΠΓ-ΖΚΘ) Υπουργικής απόφασης.

Κατ΄εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής (πρόγραμμα 2017) η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 25η Αυγούστου 2017.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο άρθρο 4 της παραπάνω Υπουργικής απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου (Καραολή και Δημητρίου 40 2ος Όροφος γραφείο 4, Τηλ. 2551357152 κον Τοπούζης Δημήτριος)