Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Απαγόρευση αλιείας χελιού (είδος Anguilla anguilla) στον Ποταμό Έβρο και στο Δέλτα του

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καραολή & Δημητρίου 40 ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.

Τ.Κ.: 68 100 Αλεξ/πολη

Πληρ: Δ.Μαλαμίδης

Τηλ: 25513-50498

FAX: 25513-50495

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΑΔΑ: 457Ω7ΛΒ-ΖΙΚ

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Αλεξ/πολη 16/11/2011

Αρ. Πρωτ. 18923

 

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση αλιείας χελιού (είδος Anguilla anguilla) στον Ποταμό Έβρο και στο Δέλτα του.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡOY

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α ΚΑΙ Ν.2040/92, ΦΕΚ 70Α).

2. Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49Α) «Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών , ποταμών και προστασίας αυτών.

3. Την παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 235/79(ΦΕΚ 65Α) «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

6. Την με αρ. πρ. οικ 39/19-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπερειφερειάρχες» (ΦΕΚ Β 322/8-2-2011).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας Πρόγραμμα Διαύγεια».

8. Τον Καν (ΕΚ) αριθ.1100/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος του ευρωπαϊκού χελιού

9. Την υλοποίηση του εγκεκριμένου Εθνικού Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαγορεύουμε την αλιεία χελιών με κάθε μέσο και κάθε εργαλείο στον ποταμό Έβρο και στο Δέλτα αυτού.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει στις 01 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη ώρα 8:00 π. μ.

2. Απαγορεύεται απολύτως η αλιεία χελιών με βολκούς, για όλο το έτος εντός των λιμνοθαλασσών της περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου

3. Απαγορεύεται απολύτως η ερασιτεχνική αλιεία χελιού καθ' όλο το έτος. ΑΔΑ: 457Ω7ΛΒ-ΖΙΚ

3. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του αποθέματος του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) το οποίο βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο.

4. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων η αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση η καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

5. Υπεύθυνες για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.

6. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ