Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας

Εκτύπωση

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει τις γυναίκες της Περιφέρειας ότι προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα είναι ένα από τα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και επιδιώκει την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της κρίσης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Το πρόγραμμα αφορά στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, στις οποίες εντάσσεται και η Περιφέρειά μας και εξειδικεύεται σε δύο δράσεις:

1. Τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες από 18 έως και 35 ετών.

2. Τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες από 36 έως και 64 ετών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσες γυναίκες είναι άνεργες ή έχουν απολυθεί τη τελευταία τριετία και αναζητούν εργασία, ή έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία 3ετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ ή είναι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας.

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ενοίκια / Λογαριασμοί ∆ΕΚΟ / Δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης / Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη) / Έξοδα προβολής και διαφήμισης / Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία / Δαπάνες παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου / Δαπάνες παροχής υπηρεσιών mentoring / coaching ή και δαπάνες κατάρτισης σε πιστοποιημένο φορέα / Αποσβέσεις παγίων / Δαπάνες μίσθωσης / Leasing εξοπλισμού και προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων / Μισθολογικό κόστος νέας θέσης εργασίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:

- Επιχορήγηση από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,

- Επιχορήγηση) μέχρι 12.000 ευρώ του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας με πρόσληψη ανέργου/ων.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 1/03/2013 με καταληκτική ημερομηνία στις 29/03/2013.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν την προκήρυξη της Δράσης στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr. ή να επικοινωνήσουν για περαιτέρω πληροφορίες με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας έχει διαπιστώσει την ανάγκη εξεύρεσης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και εκτιμά ότι το πρόγραμμα «Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας» αποτελεί ένα τέτοιο εργαλείο που μπορεί στηρίξει την απασχόληση των γυναικών ιδιαίτερα στη δυσχερή οικονομική περίοδο που διανύουμε.

 

Με Εκτίμηση

Η Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ

Αντιπεριφερειάρχης Έβρου

Γεωργία Νικολάου – Μαυρανεζούλη

 

Με Εκτίμηση

Η Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ

Αντιπεριφερειάρχης Έβρου

 

 

 

Γεωργία Νικολάου – Μαυρανεζούλη