Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκτύπωση

espa1420


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ με τίτλο έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ» υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ»

Κύριος σκοπός του έργου ήταν η σύνδεση των οικισμών Κομάρων και Ελιάς, καθώς και η αναβάθμιση των προσβάσεων στις παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις γης.

Η παρούσα μελέτη είχε εκπονηθεί από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Έβρου στα πλαίσια της αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου.

Το έργο ολοκληρώθηκε με σκοπό να βελτιώσει τη βατότητα του Επαρχιακού οδικού δικτύου Κομάρων – Ελιάς και περιελάμβανε κάθε είδους εργασίες: χωματουργικές, κατασκευής τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικές, σημάνσεως κλπ. οι οποίες ήταν απαραίτητες για τη βελτίωση της βατότητας του συγκεκριμένου οδικού δικτύου.

Κρίθηκε σκόπιμη η βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης για τους παρακάτω λόγους :

Α) Την κακή ποιότητα υποδομής της οδού που καθιστούσαν την οδό επισφαλή.

Β) Την αναβάθμιση της πρόσβασης στους οικισμούς και στις παρόδιες αγροτικές εκτάσεις ως αναγκαία.

Το εν λόγω επαρχιακό τμήμα Κόμαρα – Ελιά αποτελεί τμήμα του δευτερεύοντος επαρχιακού δρόμου Νο 15, με αφετηρία μέτρησης Χ.Θ.0+000 την έξοδο του οικισμού των Κομάρων έως την είσοδο στον οικισμό Ελιάς συνολικού μήκους περίπου 7,750χλμ.

Η υφιστάμενη οδός είναι σύμφωνα με το Β.Δ. ΤΗΣ 6/8-2-1956, ενταγμένη στο Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής και καθοριστικό λειτουργικό χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι συνδέει τους οικισμούς Μηλέας και Κομάρων με τους οικισμούς Ελιάς, Πλάτης, Σπηλαίου, Άρζους, Καναδά και Μαρασίων και εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες.

Το έργο κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό διότι η κύρια μεταφορά των αγροτικών προϊόντων γίνεται μέσω της συγκεκριμένης οδού και ωφελείται άμεσα ο πληθυσμός των όμορων οικισμών, λόγω ασφαλέστερης μετακίνησης και μείωσης των ατυχημάτων.

Ήταν έργο προτεραιότητας γιατί ενίσχυε την περιφερειακή προσβασιμότητα μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με το δίκτυο υποδομών με έμφαση στην Οδική Ασφάλεια.

Τέλος τονίζεται ότι το εν λόγω δίκτυο αποτελεί παραγωγικό πόλο του Βορείου Έβρου στον πρωτογενή τομέα με σύνδεση στον Διευρωπαϊκό Άξονα της Εθνικής Οδού ΕΟ51, που συνδέει την πόλη της Αλεξανδρούπολης με τις κύριες πόλεις της Π.Ε. Έβρου και γι' αυτό εντάχθηκε στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ.

  espa1420 s4 espa1420 s2 espa1420 s5 espa1420 s8 espa1420 s10 espa1420 s11