Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες Τμήματος Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Ενότητας. Ειδικότερα:

 

Λογισμικό (Software):

• Αξιολόγηση για προμήθεια λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

• Μελέτη, ανάλυση αναγκών, σχεδίαση και κατασκευή εφαρμογών για εξειδικευμένες ανάγκες των Υπηρεσιών.

• Συντήρηση, ανανέωση και αναβάθμιση των εγκατεστημένων εφαρμογών (λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, έτοιμα πακέτα κ.τ.λ.).

• Ανάπτυξη, συντήρηση και καθημερινή ενημέρωση της Διαδικτυακής Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.


Υλικό (Hardware):

• Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού. Μέριμνα για την ορθή λειτουργία και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού Η/Υ.

• Προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής.

• Επιμέλεια για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, ανταλλακτικών Η/Υ, καθώς και όλων των απαραίτητων αναλώσιμων ειδών και την αποθήκευση αυτών.

• Τήρηση της αποθήκης αναλώσιμων ειδών Η/Υ και εκτυπωτών, ανταλλακτικών Η/Υ.


Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες:

• Η παρακολούθηση και η συντήρηση του δικτύου.

• Η διαχείριση των υπηρεσιών του Διαδικτύου για τις Διευθύνσεις της Π. Ε. Έβρου (Internet, e-mail κ.τ.λ.)

• Η παρακολούθηση της επικοινωνιακής σύνδεσης των υπηρεσιών με το δίκτυο «Σύζευξις».


Ασφάλεια:

• Παρακολούθηση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής.

• Εισήγηση μέτρων για την προστασία των συστημάτων και δεδομένων της Π. Ε. Έβρου.