Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για έκδοση νέας άδειας επιβατικού ΑΜΕΑ

Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΜΕΑ

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

2. Δύο πιστοποιητικά τελωνείου

3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

4. Διπλότυπο είσπραξης τελών κυκλοφορίας

5. Απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό της Περιφέρειας για το τέλος αδείας 75,00€ (από το τέλος αδείας απαλλάσσονται τα αναπηρικά οχήματα που είναι ειδικά διασκευασμένα)

6. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

7. Για τα οχήματα που εισάγονται από το εξωτερικό μεταχειρισμένα, απαιτείται και η ξένη άδεια ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής

8. Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την ατελή εισαγωγή του οχήματος

9. Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για τον ορισμό οδηγών εάν υπάρχουν

10. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση με Θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.