Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση φορτηγού έως 4.000 κιλά, με έδρα την περιοχή ευθύνη μας

Εκτύπωση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 4.000 ΚΙΛΑ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ

1. Αίτηση πωλητή

2. Αίτηση αγοραστή

3. Άδεια κυκλοφορίας

4. Βιβλίο μεταβολών

5. Εξοφλητήριο αν παρακρατείται η κυριότητα

6. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)

7. Α.Φ.Μ.

8. Ταυτότητες

9. Αγοραστής πωλητής παρόντες ή πληρεξούσιο για όποιον απουσιάζει

10. Βεβαίωση επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ. ή Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

11. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την απόδειξη των γεωργικών εισοδημάτων και του Ε9 για την απόδειξη του που βρίσκονται τα χωράφια (ισχύει μόνο για αυτοκίνητα που το μικτό βάρος τους είναι 2.500 κιλά ή το ωφέλιμο φορτίο δεν ξεπερνά τα 1.300 κιλά)

12. Δήλωση υπεραξίας από .Δ.Ο.Υ., διπλότυπο είσπραξης και φωτοαντίγραφο τιμολογίου εάν το όχημα είναι επαγγελματικό

13. Υπέυθυνη δήλωση ότι θα φέρει γράμματα στα πλαϊνά του οχήματος, ότι δεν έχει άλλο αγροτικό αυτοκίνητο για τους αγρότες και ότι θα φέρει το γράμμα Π στον ανεμοθώρακα, για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που δεν πληρούν τις οδηγίες καυσαερίων EURO 5 και EURO 6

14. Απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό της Περιφέρειας για το τέλος αδείας 75,00€ και τέλος μεταβίβασης ανάλογα με τα κιλά του οχήματος (μέχρι 3.500 κιλά 30,00€, από 3.500-4.000 κιλά 45€). Από το παραπάνω τέλος μεταβίβασης απαλλάσσονται αυτές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α. (έκδοση τιμολογίου πώλησης)

15. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε., απαιτείται αντίγραφο εταιρικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, εάν είναι Ε.Π.Ε ή Α.Ε. απαιτείται Φ.Ε.Κ. συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση με Θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

Η μεταβίβαση γίνεται μόνο στην έδρα του πωλητή (στην Υπηρεσία Μεταφορών όπου βρίσκεται ο φάκελος)

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 4.000 ΚΙΛΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ

1. Αίτηση πωλητή

2. Αίτηση αγοραστή για μεταφορά φακέλου

3. Εξοφλητήριο αν παρακρατείται η κυριότητα

4. Βιβλίο μεταβολών

5. Ταυτότητες

6. Αγοραστής πωλητής παρόντες ή πληρεξούσιο για όποιον απουσιάζει

7. Δήλωση υπεραξίας αν το όχημα είναι επαγγελματικό με το τιμολόγιο

8. Απόδειξη κατάθεσης στον λογαριασμό της Περιφέρειας στην Τράπεζα Πειραιώς για το τέλος μεταβίβασης ανάλογα με τα κιλά (μέχρι 3.500 κιλά 30,00€, από 3.500-4.000 κιλά 45€). Από το παραπάνω τέλος μεταβίβασης απαλλάσσονται αυτές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α. (έκδοση τιμολογίου πώλησης)

9. Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων

10. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε., απαιτείται αντίγραφο εταιρικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, εάν είναι Ε.Π.Ε ή Α.Ε. απαιτείται Φ.Ε.Κ. συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση με Θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

Η μεταβίβαση γίνεται μόνο στην έδρα του πωλητή (στην Υπηρεσία Μεταφορών όπου βρίσκεται ο φάκελος)