Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας φορτηγού Ι.Χ. μέχρι 2.500 κιλά μικτό βάρος ή 1.300 κιλά ωφέλιμο

Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι. Χ. ΜΕΧΡΙ 2.500 ΚΙΛΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ Ή 1.300 ΚΙΛΑ ΩΦΕΛΙΜΟ

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

2. Δύο πιστοποιητικά τελωνείου

3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

4. Φωτοαντίγραφο τιμολογίου

5. Διπλότυπο είσπραξης τελών κυκλοφορίας και εισφοράς όπου απαιτείται

6. Απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό της Περιφέρειας για το τέλος αδείας 75,00€

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι, το όχημα θα φέρει το γράμμα Π στον ανεμοθώρακα, εάν είναι πετρελαιοκίνητο. Εξαιρούνται τα οχήματα που κατατάσσονται στις οδηγίες Euro 5, Euro 6

8. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

9. Βεβαίωση επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ. ή Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

10. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. και προσκόμιση του πρωτότυπου, για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την απόδειξη των γεωργικών εισοδημάτων και του Ε9 για την απόδειξη του που βρίσκονται τα χωράφια

11. Υπέυθυνη δήλωση ότι θα φέρει γράμματα στα πλαϊνά του οχήματος και ότι δεν έχει άλλο αγροτικό αυτοκίνητο

12. Για τα οχήματα που εισάγονται από το εξωτερικό μεταχειρισμένα, απαιτείται και η ξένη άδεια ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής και δεν απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και στις υπεύθυνες δηλώσεις από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση με Θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.