Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας φορτηγού Ι.Χ. πάνω από 4.000 κιλά μικτό βάρος

Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι. Χ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.000 ΚΙΛΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

2. Δύο πιστοποιητικά τελωνείου

3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για νέα οχήματα

4. Φωτοαντίγραφο τιμολογίου

5. Διπλότυπο είσπραξης τελών κυκλοφορίας και εισφοράς όπου απαιτείται

6. Απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό της Περιφέρειας για το τέλος αδείας 75,00€

7. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 τεχνίτη για εγκατάσταση ταχογράφου

8. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 τεχνίτη για περιοριστή ταχύτητας όπου χρειάζεται

9. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

10. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. (έναρξη επαγγέλματος) και βεβαίωση ακαθάριστων εσόδων (τζίρος)

11. Βεβαίωση της υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης για την αναγκαιότητα του αυτοκινήτου

12. Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας, αν το όχημα μεταφέρει τρόφιμα ή είδη δημόσιας υγείας και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των διατάξεων για την μεταφορά των προϊόντων

13. Υπέυθυνη δήλωση ότι θα φέρει γράμματα στα πλαϊνά του οχήματος και ότι δεν έχει άλλο αγροτικό αυτοκίνητο

14. Για τα οχήματα που εισάγονται από το εξωτερικό μεταχειρισμένα, απαιτείται και η ξένη άδεια ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής και δεν απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

15. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ

16. Ζυγολόγιο για μεταχειρισμένα από το εξωτερικό (σε συνεννόηση με την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)

17. Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (χορηγείται από την υπηρεσία Μεταφορών όπως και το βιβλίο μεταβολών κατοχής και κυριότητας)

18. Βεβαίωση για την ύπαρξη ABS για μεταχειρισμένα εξωτερικού

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε., απαιτείται αντίγραφο εταιρικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση, εάν είναι Ε.Π.Ε ή Α.Ε. απαιτείται Φ.Ε.Κ. συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και στις υπεύθυνες δηλώσεις από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση με Θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.