Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ


ΕΛΑΦΡΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής αυτοκινήτου ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του σε περίπτωση που δεν βρίσκονται στοιχεία από την υπηρεσία Μεταφορών

3. Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς του ρυμουλκούμενου

4. Έγκριση τύπου ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού (η υπεύθυνη δήλωση αφορά μόνο κυκλοφορούντα ρυμουλκούμενα με άδεια έλξης)

5. Παλαιό σημείωμα έλξης για μεταχειρισμένο ρυμουλκούμενου

6. Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση περί μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του ρυμουλκούμενου, για μεταχειρισμένο ρυμουλκούμενο

7. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

8. Για ιδιοκατασκευές απαιτείται έγκριση τύπου από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων-Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων-Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων

 

ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ

1.Τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς υλικών

2.Υπεύθυνη δήλωση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού

3. Υπεύθυνη δήλωση για την ιδιοκατασκευή


ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου

3. Παλαιό σημείωμα έλξης

4. Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού


ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου

3. Τίτλος κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου ή τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.)

4. Έγκριση τύπου ρυμουλκούμενου

5. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής αυτοκινήτου ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του σε περίπτωση που δεν βρίσκονται στοιχεία από την υπηρεσία Μεταφορών

6. Παράβολο 3€


ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου

3. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Σημείωμα έλξης του παλαιού ιδιοκτήτη

5. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής αυτοκινήτου ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του σε περίπτωση που δεν βρίσκονται στοιχεία από την υπηρεσία Μεταφορών

6. Παράβολο 3€