Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και η ανάθεση της εκτέλεσης της υπεραστικής επιβατικής συγκοινωνίας, η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, λεωφορείων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών αυτ/των δημοσίας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης και ο έλεγχος της τήρησης των όρων χορήγησής τους, η χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και των αδειών άσκησης Επαγγέλματος των Τεχνιτών, όπως επίσης των αδειών οδηγών, εκπαιδευτών και σχολών οδηγών, η ρύθμιση θεμάτων επικοινωνιών και η χορήγηση σχετικών αδειών, καθώς και ο έλεγχος οχημάτων από το ΚΤΕΟ.

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

 

Α. ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:

1. Η Απογραφή και Ταξινόμηση των Επιβατικών Αυτ/των και Μοτοσυκλετών Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, καθώς και των Κρατικών Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., και η χορήγηση αδειών και πινακίδων σε κάθε κατηγορία αυτών των οχημάτων.

2. Η Απογραφή και Ταξινόμηση των Φορτηγών Αυτ/των και των Λεωφορείων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, καθώς και των Κρατικών Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η χορήγηση αδειών και πινακίδων σε κάθε κατηγορία αυτών των οχημάτων.

3. Η Έκδοση των Αδειών Κυκλοφορίας όλων των παραπάνω Οχημάτων, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος (OΝ-ΝLINE ) συνδεδεμένου με το Υ.Υ.Μ.& ΔΙΚΤΥΩΝ και ο προσδιορισμός για την είσπραξη του τέλους αδείας και μεταβίβασης όλων των οχημάτων Ι.Χ και Δημοσίας Χρήσης.

4. Η επικύρωση των συμφωνιών μεταβίβασης Φορτηγών, Λεωφορείων και Επιβατικών ή Δικύκλων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, καθώς και μεταβιβάσεις αυτών.

5. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων κυκλοφορίας των οχημάτων και η μέριμνα για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων σε Φορτηγά και Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης, αλλά και Δημοσίας και Κρατικά οχήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και η ρύθμιση θεμάτων κυκλοφορίας αυτών.

6. Η τήρηση των ειδικών Αρχείων και Μητρώων για την κάθε Κατηγορία Οχημάτων

7. Η έκδοση των Αδειών Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.) Επιβατικών, Φορτηγών και Μοτοσικλετών και η τήρηση σχετικού αρχείου και Μητρώου χορηγηθέντων αδειών.

8. Η Αρχειοθέτηση των Φακέλων Κυκλοφορίας Οχημάτων, αλλά και των λοιπών Αδειών που χορηγούνται από το Τμήμα .

9. Η Αφαίρεση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων, λόγω αλλαγής των κύριων χαρακτηριστικών αυτών.

10. Η Ρύθμιση θεμάτων εκτέλεσης υπεραστικής και αστικής συγκοινωνίας (σχεδιασμός και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων) και η Έγκριση Σύστασης Καταστατικών Επιχειρήσεων εκτέλεσης επιβατικών μεταφορών.

11. Η Ρύθμιση θεμάτων εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου των Εμπορευματικών Μεταφορών και η έγκριση Καταστατικών σύστασης και λειτουργίας των Μεταφορικών Επιχειρήσεων Εμπορευματικών μεταφορών, κλπ. συναφή

12. Η Ρύθμιση θεμάτων επιβατικών μεταφορών με Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης οχήματα (ΤΑΧΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ), καθώς και ο σχεδιασμός του συγκοινωνιακού έργου και της λειτουργίας των ΕΔΧ, όπως αυτός του αριθμού των νέων ΕΔΧ, του καθορισμού των χώρων στάθμευσης, των χώρων της κοινής λειτουργίας, κλπ. συναφή.

13. Η ανάθεση της εκτέλεσης της Αστικής και Υπεραστικής Συγκοινωνίας, που εξυπηρετεί τον Νομό.

14. Η Έγκριση καταρτιζομένων συμφωνιών μεταξύ ενδιαφερομένου ΚΤΕΛ για κοινή εκμετάλλευση υπεραστικών επιβατικών γραμμών μή όμορων Νομών.

15. Η Συγκρότηση, η Λειτουργία και Διοικητική Υποστήριξη των Πειθαρχικών Συμβουλίων ΚΤΕΛ (Υπεραστικά-Αστικά) και η Εποπτεία των ΚΤΕΛ

16. Η Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων και Επιβατών, ο Έλεγχος Εφαρμογής των όρων Άσκησης του Επαγγέλματος και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

17. Η Χορήγηση Κοινοτικών Αδειών στους οδικούς μεταφορείς που εκτελούν Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές.

18. Η Χορήγηση Αδειών Εκτέλεσης Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών, που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Ε.Ε. ή τις Συμφωνίες με τις Τρίτες Χώρες, και η επιβολή των προβλεπόμενων Διοικητικών Κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων που καθορίζουν οι Κανονισμοί και Οδηγίες της Ε.Ε. ή οι Συμφωνίες με τις Τρίτες Χώρες.

 

Β. ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:

1. Ο Έλεγχος των δικαιολογητικών για την χορήγηση νέων Αδειών Οδήγησης Αυτ/των και Μοτοσ/των, όλων των Κατηγοριών, την Αναθεώρηση - Ανανέωση των Αδειών, καθώς και την Επέκταση αυτών, και οτιδήποτε σχετίζεται με τα παραπάνω, όπως αφαίρεση- ανάκληση αδειών, επαναχορήγηση αυτών, μετατροπή επαγγελματικών σε ερασιτεχνικές, μετατροπή ξένων αδειών οδήγησης σε αντίστοιχες Ελληνικές ,κλπ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ΟΝ LINE), συνδεδεμένου με το ΥΠ.Υ.Μ. & Δ.

2. Η Συγκρότηση των Επιτροπών και ο Προγραμματισμός για την Διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ON LINE) συνδεδεμένου με το ΥΠ.Υ.Μ. & Δ., καθώς και των Πρακτικών Εξετάσεων, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Δ/νσης

3. Η επιβολή ποινών και διοικητικών κυρώσεων για συναφή θέματα

4. H χορήγηση αδειών Ψηφιακού Ταχογράφου

5. Η Χορήγηση Αδειών Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων Άσκησης του Επαγγέλματος αυτού και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

6. Η Χορήγηση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Οδηγών, και Κέντρων Θεωρητικής Κατάρτισης Υποψηφίων Οδηγών, η διενέργεια ελέγχων αυτών και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, καθώς και η Συγκρότηση, η Λειτουργία και η Διοικητική Υποστήριξη των σχετικών Πειθαρχικών Συμβουλίων.

7. Η οργάνωση και η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων για χορήγηση Ειδικής Άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων και η επιβολή των κυρώσεων.

8. Η Συγκρότηση, η Λειτουργία και η Διοικητική Υποστήριξη των Πειθαρχικών Συμβουλίων Ε.Δ.Χ. αυτ/των και των Κλιμακίων ελέγχου των ΕΔΧ αυτ/των

9. Η οργάνωση και η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) Επιβατών και Εμπορευμάτων.

10. Η οργάνωση και η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων και η χορήγηση των Πιστοποιητικών ADR, καθώς και των μεταβολών αυτών.

11. Η Χορήγηση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε), Σ.Ε.Κ.Α.Μ., καθώς και των Σχολών Κατάρτισης για χορήγηση Π.Ε.Ι. και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

12. Η Συγκρότηση Ιατρικών Επιτροπών Β΄ θμιας Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών, η εποπτεία της λειτουργίας της και η γραμματειακή υποστήριξή της, καθώς και η Σύναψη συμβάσεων με συνεργαζόμενους ιατρούς της Α΄βαθμιας Εξέτασης

13. Η Διάθεση των βιβλίων για τις εξετάσεις, καθώς και λοιπού έντυπου υλικού.

14. Η Αρχειοθέτηση των Φακέλων των Αδειών Οδήγησης, των Αδειών Εκπαιδευτών και των Αδειών Σχολών, καθώς και Ειδικών Αδειών Ε.Δ.Χ., όπως και η τήρηση Μηχανογραφικού αρχείου-μητρώου οδηγών ΚΤΕΛ, ΕΔΧ, ειδικών Κατηγοριών, κλπ. για τις ανάγκες των ΠΣΕΑ, κλπ.

15. Θέματα διοικητικά και οικονομικά, που υπάγονται στις παραπάνω δραστηριότητες.

 

Γ. ΤΜΗΜΑ TEXNIKO

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:

1. Η Χορήγηση Αδειών Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκ/σεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, σε:

Α) Πρατήρια Υγρών και Αερίων Καυσίμων .

Β) Σταθμούς Αυτ/των Επιβατικών και Εμπορευματικών και χώρους στάθμευσης

Γ) Πλυντήρια και Λιπαντήρια

Δ) Συνεργεία Επισκευής Δικύκλων & Αυτοκινήτων Επιβατικών-Φορτηγών-Λεωφορείων κάθε είδους

Ε) Επιχειρήσεις Οδικής Βοήθειας

ΣΤ) Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.

2. Η Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε Συνεργεία για χορήγηση Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (και Κ.Ε.Κ)., για εγκατάσταση περιοριστή Ταχύτητας, ταχογράφου κ.λ.π. συναφή.

3. Η Χορήγηση Άδειας Επισκευαστή Αυτ/των-Μοτοσ/των και Μοτοποδηλάτων και η Διενέργεια σχετικών Εξετάσεων (επιτροπή), εάν απαιτείται.

4. Ο έλεγχος τήρησης της ισχύουσας Νομοθεσίας από τους εκμεταλλευτάς των παραπάνω εγκαταστάσεων, η επιβολή Διοικητικών κυρώσεων (αφαίρεση ή ανάκληση των Αδειών) και η επιβολή προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων στους εκμεταλλευτές και στους τεχνίτες των Συνεργείων

5. Η Αρχειοθέτηση των Φακέλων Αδειών Εγκ/σεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων και των Φακέλων των Αδειών Τεχνιτών των Συνεργείων με αριθμό Μητρώου.

6. Η Τεχνική Επιθεώρηση των Οχημάτων και η Επεξεργασία των Τεχνικών στοιχείων αυτών με παράλληλη τήρηση στατιστικών στοιχείων γενομένων επιθεωρήσεων, ελέγχων, κλπ

7. O έλεγχος αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών οχημάτων, καθώς και η χάραξη νέου αριθμού πλαισίου, κινητήρα , κλπ.

8. Η Χορήγηση Εγκρίσεων Τύπου εισαγόμενων οχημάτων και εγκρίσεων αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών οχημάτων και η Αρχειοθέτηση των Αποφάσεων Εγκρίσεων Τύπου

9. Η Χορήγηση Αδειών Έλξης Ελαφρών Ρυμουλκούμενων από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και Φ.Ι.Χ. ή η θεώρηση υποβληθέντων Υ.Δ. έλξης και η τήρηση στατιστικών στοιχείων.

10. Τα Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος από τα κυκλοφορούντα οχήματα (έλεγχος θορύβου-καυσαερίων, κλπ).

11. Πραγματογνωμοσύνες ατυχημάτων από οχήματα Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. από κοινού με το τμήμα ΚΤΕΟ.

12. Η Συγκρότηση, η Λειτουργία και η Τεχνική Υποστήριξη των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων μεταφοράς Εμπορευμάτων από κοινού με το τμήμα ΚΤΕΟ και η τήρηση των στατιστικών στοιχείων των ελέγχων και η αποστολή αυτών στο Υπουργείο

13. Τα Θέματα των Επικοινωνιών (Άδειες Ραδιοσταθμών CB σταθερών και κινητών, Άδειες Ραδιοηλεκτρικών Εργαστηρίων, Πτυχία και Άδειες Ραδιοερασιτεχνών, Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγων – Ραδιοτεχνιτών), η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων (επιτροπή), τα θέματα των ειδικών ραδιοδικτύων, καθώς και η Αρχειοθέτηση των Φακέλων των παραπάνω Αδειών και των Τεχνιτών.

14. Ο Έλεγχος τήρησης της Νομοθεσίας για θέματα Επικοινωνιών και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

15. Τα θέματα του ελέγχου της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας των συσκευών (σύσταση

Επιτροπής διενέργειας ελέγχων, κλπ.):

 

Δ. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:

1. Ο Χειρισμός διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης

2. Η Τήρηση του Πρωτοκόλλου, καθώς και του Εμπιστευτικού σε συνεργασία με τον Δ/ντη

3. Η Διεκπεραίωση – Διακίνηση της αλληλογραφίας

4. Η Αρχειοθέτηση Αλληλογραφίας, πλην Φακέλων Αδειών κλπ. που ανήκουν στην Αρμοδιότητα των Τμημάτων.

5. Η Τήρηση των Στατιστικών στοιχείων σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα και ενημέρωση Υπουργείου κλπ. Φορέων.

6. Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού Κέντρου, της διασύνδεσης του δικτύου των Η/Υ, του δικτύου ΟΝ-LINE στα εξεταστικά κέντρα, κλπ.

7. Η μέριμνα για Προμήθεια Γραφικής Ύλης, αναλωσίμων, εξοπλισμού κλπ συναφών ειδών.

8. Η μέριμνα για την Καθαριότητα, συντήρηση, φύλαξη του κτιρίου και του εξοπλισμού, καθώς και του Αρχείου της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα.

9. Η παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες και συνεργασία με τα ΚΕΠ και τα άλλα Τμήματα ή τις άλλες Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας.

10. Η μισθοδοσία, οι αποζημιώσεις μελών των Επιτροπών, τα έξοδα κίνησης κλπ. απολαβές των υπαλλήλων, καθώς και θέματα αποζημίωσης Ιατρών για εξέταση υποψηφίων οδηγών.

11. Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, η διακίνηση διοικητικών εγγράφων με το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail), η τηλεομοιοτυπία (FAX) και η ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων, εγγράφων, πινάκων κλπ.

12. Η Συγκρότηση, η Λειτουργία και η Διοικητική Υποστήριξη των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων.

13. Τα θέματα Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα.

 

E. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)

Αρμοδιότητες του Τμήματος ΚΤΕΟ που λειτουργεί σε χώρο εκτός της Δ/νσης είναι ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις, οι ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι σε μη περιοδική βάση, καθώς και η τήρηση και η ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικών με τα ελεγχόμενα από το ΚΤΕΟ οχήματα.

Οι αρμοδιότητες αυτές κατατάσσονται σε κατηγορίες, όπως παρακάτω:

E.1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Διενέργεια των Περιοδικών Τεχνικών Ελέγχων σε οδικά οχήματα κάθε κατηγορίας, σύμφωνα με τις κάθε φορά κείμενες διατάξεις.

2. Τήρηση αρχείου με την σχετική νομοθεσία, αρχείο εγκριτικών/τεχνικών χαρακτηριστικών Οχημάτων καθώς και αρχείου αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων.

3. Μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας στους τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας.

4. Τήρηση του προγράμματος συντήρησης και των σχετικών αρχείων, καθώς και του προγράμματος διακρίβωσης/βαθμονόμησης εξοπλισμού που απαιτεί διακρίβωση.

5. Ανάληψη εκτέλεσης εργασιών επισκευής μηχανημάτων/εξοπλισμού από τους Υπηρετούντες τεχνικούς υπαλλήλους, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

6. Ενημέρωση του Υπευθύνου Ποιότητας σε περίπτωση που τυχόν παρατηρούμενες Αποκλίσεις επηρεάζουν το εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας.

7. Έκδοση των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου

8. Τήρηση και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, σχετικών με τα ελεγχόμενα από το Τμήμα ΚΤΕΟ οχήματα

E.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Τήρηση αρχείου με τη νομοθεσία που διέπει τους Ειδικούς Ελέγχους.

2. Μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας στους τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας

3. Χρήση, φύλαξη και διατήρηση σχετικών προτύπων αναφοράς για τις μετρήσεις που γίνονται στους ειδικούς ελέγχους.

4. Διενέργεια ειδικών ελέγχων και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όπως:

α. Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικινδ. εμπορευμάτων και έκδοση πιστοποιητ. ADR

β. Μέτρηση στάθμης θορύβου κινητήρων οχημάτων.

γ. Έλεγχος διασκευών σε κάθε είδους οχήματα.

δ. Μέτρηση των καυσαερίων κυκλοφορούντων οχημάτων με κινητή μονάδα ελέγχου-έλεγχος πεδίου κ.λ.π.

5. Τήρηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικών με τα ελεγχόμενα από το ΚΤΕΟ οχήματα.

E.3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ–ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1. Εισήγηση για διενέργεια προμηθειών, επιλογή πιστοποιημένων για την καταλληλότητά τους προμηθευτών, αξιολόγηση των προμηθευτών, τήρηση σχετικού αρχείου προμηθευτών, έλεγχος εισερχομένων υλικών και επαλήθευση της ποιότητάς των και την τήρηση αντιγράφων των τιμολογίων αγορών.

2. Εξασφάλιση καταλλήλων συνθηκών αποθήκευσης και διατήρησης των προμηθευομένων υλικών και εξοπλισμού και περιοδικός έλεγχος της κατάσταση αποθηκευμένων υλικών, προϊόντων και εξοπλισμών για ανίχνευση πιθανών αλλοιώσεων.

3. Τήρηση αρχείων συντήρησης και διακρίβωσης εξοπλισμού, καθώς και του προγράμματος προληπτικής συντήρησης.

4. Συντήρηση του συνόλου των υποδομών που διαθέτει το ΚΤΕΟ, ήτοι κτιριακές εγκαταστάσεις, απαγωγείς καυσαερίων, εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού και λοιπός εξοπλισμός, καθώς και τήρηση σχετικού αρχείου.

5. Έλεγχος της καταλληλότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού, χειρισμός και ταυτοποίηση του ελαττωματικού.

6. Ταυτοποίηση και δυνατότητα ιχνηλάτησης του εξοπλισμού ελέγχων – τήρηση του σχετικού αρχείου

7. Χρήση, φύλαξη και διατήρηση σχετικών προτύπων αναφοράς για μετρήσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για βαθμονομίσεις και τήρηση σχετικών εγχειριδίων χρήσης, διακρίβωσης, και συντήρησης.

E.4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

1. Χειρισμός των διοικητικών θεμάτων

2. Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου με τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του ΚΤΕΟ.

3. Διεκπεραίωση – διακίνηση αλληλογραφίας

4. Προγραμματισμός της προσέλευσης των οχημάτων για τεχνικό έλεγχο και παροχή σχετικών πληροφοριών στους πολίτες.

5. Διαφύλαξη αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων και τήρηση σχετικού αρχείου.

6. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, του συστήματος μηχανογράφησης του ΚΤΕΟ, των Η/Υ κλπ., καθώς και αποστολή και λήψη στοιχείων του προγράμματος στο ΥΜΕ .

7. Η παρακολούθηση της διακίνησης/απολογισμός των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και των Ενδεικτικών Σημάτων καθώς και η μέριμνα για έγκαιρο εφοδιασμό της υπηρεσίας με τα παραπάνω

8. Χειρισμός παραπόνων και ενστάσεων πολιτών βάση καθορισμένης και τεκμηριωμένης διαδικασίας, καθώς και τήρηση σχετικού αρχείου.

E.5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τελική έγκριση όλων των διαδικασιών και λοιπής τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας και εφαρμογή αυτού από το προσωπικό του ΚΤΕΟ .

2. Συλλογή και διάχυση της πληροφορίας που σχετίζεται με νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις λειτουργίας στο ΚΤΕΟ με τρόπο τεκμηριωμένο και συστηματικό.

3. Τήρηση και ενημέρωση πρωτότυπου αρχείου νομοθετικού και κανονιστικού ενδιαφέροντος.

4. Καθορισμός του ετήσιου προγράμματος Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας, προετοιμασία, καθορισμός των εσωτερικών επιθεωρητών ή της ομάδας αυτών, ενημέρωση των επιθεωρουμένων, αξιολόγηση των ευρημάτων, ανάλυση των αιτίων υφισταμένων ή πιθανών μη συμμορφώσεων, καθορισμός των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών και παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών, αξιολόγηση της αναγκαιότητας εφαρμογής προληπτικών ενεργειών, καθώς και τήρηση σχετικού αρχείου.

5. Προγραμματισμός και εξασφάλιση υλοποίησης ανασκοπήσεων του Συστήματος Ποιότητας κατά τρόπον συστηματικό, συμμετοχή στις περιοδικές συναντήσεις και συντονισμός των συμμετεχόντων στη διαδικασία εφαρμογής αυτών.

6. Εντοπισμός αναγκών ή / και ευκαιριών βελτίωσης και σχετ. εισηγήσεις.

7. Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των εγκατεστημένων αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα βάσει των σχετικών αναφορών.

8. Κατάρτιση των περιγραφών θέσεων εργασίας για κάθε θέση εργασίας, στην οποία διεκπεραιώνονται εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα.

9. Εντοπισμός των αναγκών εκπαίδευσης και προγραμματισμός εκπαίδευσης του προσωπικού και τήρηση σχετ. αρχείου.

10. Αξιολόγηση της ικανότητας και τεχνικής επάρκειας του τεχν. προσωπικού στα πλαίσια της συνεχούς αξιολόγησης του.

11. Αξιολόγηση των καταγεγραμμένων στο Έντυπο «Μηνιαία Έκθεση ΚΤΕΟ» (Ε/Δ-05/06) στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία του ΚΤΕΟ.

12. Ανάληψη καταλλήλων διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση εντοπισμού περιστατικών μη τήρησης των απαιτήσεων ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας.

13. Αξιολόγηση παραπόνων που υποβάλλονται από κατόχους των προς έλεγχο οχημάτων και καταγραφή αυτών στο έντυπο «Αναφορά & Παρακολούθηση Προβλημάτων/Διορθωτικών Ενεργειών» ( Ε/Δ – 03/01 ).

14. Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων.

15. Ανασκόπηση και ενημέρωση της Διοίκησης.