Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών - Αδ.Οδήγησης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α
2 Αρχική χορήγησης άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
3 Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96
4 Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ
5 Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
6 Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D
7 Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης
8 Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας)
9 Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με Ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας
10 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ και ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ σε αντίστοιχη Ελληνική

Σελίδα 1 από 2