Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ.-Κτην.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς ζώντων ζώων μέχρι 8 ώρες
2 Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς ζώντων ζώων άνω των 8 ωρών
3 Άδεια εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων
4 Άδεια ίδρυσης κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων
5 Άδεια ίδρυσης ιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων
6 Άδεια λειτουργίας πτηνοτροφικής επιχείρησης πολλαπλασιασμού και εκκολαπτηρίου
7 Άδεια λειτουργίας πτηνοτροφικής επιχείρησης ωοπαραγωγών ορνίθων
8 Άδεια λειτουργίας πτηνοτροφικής επιχείρησης πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτα
9 Υγειονομικά πιστοποιητικά ζώων συντροφιάς που συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους εκτός της ελληνικής επικράτειας, σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. (Αγγλία, Σουηδία , Φινλανδία)
10 Άδεια λειτουργίας μικρού πτηνοσφαγείου/σφαγείου λαγόμορφων αυστηρά για πτηνοτρόφους/κονικλοτρόφους με ετήσια παραγωγή έως 10.000 πουλερικά/λαγόμορφα (αποκλειστικά για διάθεση στην εκμετάλλευση ή στην εβδομαδιαία αγορά)

Σελίδα 1 από 5