Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έχει ως αποστολή

- Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας που καλύπτουν οι «Καλλικρατικοί» Δήμοι, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης.

- Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

- Τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

 

1. ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Το φυτοϋγειονομικό έλεγχο εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων φυτικής προέλευσης,

• το φυτοϋγειονομικό έλεγχο πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυτωρίων,

• τον έλεγχο εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οινικών προϊόντων,

• τη χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου,

• την εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας ,αρουραιοκτονίας και ακριδοκτονίας,

• την επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους,

• τη διενέργεια προγράμματος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας,

• τον έλεγχο και τη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αδειοδότηση και έλεγχο των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

• τον έλεγχο επί των εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής και εμπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων,

• Έλεγχος και δειγματοληψία τροφίμων φυτικής προέλευσης για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

 

2. ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• Η εκτίμηση και η παρακολούθηση της πορείας της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και των τιμών των γεωργικών προϊόντων (Στατιστικά Στοιχεία).

• Το πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

• Το πρόγραμμα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών.

• Η προώθηση της διαδικασίας ένταξης αγροτικών επενδύσεων στους αναπτυξιακούς κανονισμούς (450/2001).

• Ο υπολογισμός Γεωργικού Εισοδήματος.

• Ο Συνεργατισμός και οι Ομάδες Παραγωγών.

• Η Γεωτεχνική στήριξη εφαρμογής Προγραμμάτων Εποικισμού - Αναδασμού.

• Η διάδοση στον αγροτικό κόσμο, με κατάλληλες μεθόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα, των αναγκαίων γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την υποβοήθηση της συνεργασίας και της ομαδικής δράσης, για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια του νομαρχιακού προγράμματος γεωργικής ανάπτυξης.

• Η ΟΔΓΕ και Σχέδια Βελτίωσης Καν. 2328/91.

• Η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, με βάση τα σχέδια βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σχεδίων δράσης νέων αγροτών.

• Ο συντονισμός και η μεθόδευση της εργασίας των γεωπόνων των Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης.

• Η υλοποίηση προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης περιοχής.

• Ν. 2520/97 - Επιτροπή Αγροτών, Νέων Αγροτών - Μείωση κόστους αγροτικών κατασκευών - Επιδότηση επιτοκίου.

• Τήρηση Μητρώου Αγροτών & Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

• Η λειτουργία συνδέσμου με κεντρικές υπηρεσίες και Οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ και με ιδρύματα έρευνας για εφαρμογή αναδιάρθρωσης κλάδων παραγωγής, στο πλαίσιο της εκάστοτε αγροτικής πολιτικής και για εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας.

• Η λειτουργία δικτύου Αγροτικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ). Υπολογισμός κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων (ΚΟΠΑΠ).

• Η οργάνωση Τοπικών Ενημερωτικών συγκεντρώσεων αγροτών.

• Η χρήση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

• εφαρμογή προγραμμάτων ΑΟΟ με ενημέρωση αγροτισσών σε θέματα αγροτικού νοικοκυριού.

• Ο Αγροτουρισμός

• Η παρακολούθηση πορείας ΦΜΚ - Δενδροκηπευτικών καλλιεργειών.

• Η ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας - αναδιάρθρωση αμπελώνων - παραγωγή τοπικών οίνων και άλλων οινικών προϊόντων.

• Η βιολογική γεωργία.

• Η εγκατάσταση πάσης φύσεως δοκιμαστικών αγρών

• Η χορήγηση βεβαιώσεων (Ι.Χ. αγροτικών, καταλληλότητας αγροτεμαχίων, ανέγερσης αποθηκών, περιφράξεων, αγροτικού εισοδήματος, λαϊκών αγορών).

• Το Αμπελουργικό Μητρώο.

• Το Μ.Ε.Ν.Ο. (Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)

• Τα προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε..

• H παραγωγή καλής ποιότητας προϊόντων της καλλιέργειας :

α) Βάμβακος

β) Καπνού

γ) Ζαχαρότευτλων

δ) Βιομηχανικής Τομάτας

• Η αναδιάρθρωση των παραπάνω καλλιεργειών στο πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ.

• Η συμμετοχή στις διαδικασίες αγοραπωλησιών καπνών.

• Η εκτίμηση μέσων - ανωτάτων αποδόσεων στη Βιομ. Τομάτα.

• Η προώθηση και επέκταση της καλλιέργειας Αρωματικών - Ενεργειακών φυτών.

• Η εγκατάσταση, παρακολούθηση πορείας, συγκέντρωση αποτελεσμάτων, πιλοτικών αγρών στους τομείς των Αρωματικών, Κτηνοτροφικών και Ενεργειακών φυτών.

• Η μέριμνα για την ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής (τις ζωοτεχνικές προδιαγραφές για χρησιμοποίηση αρρένων ζώων αναπαραγωγής, καθορισμός υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ιδιοκτητών αναγνωρισμένων ζώων), η βελτίωση και παραγωγή αγροτικών ζώων και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

• Η ανάπτυξη της μελισσοκομίας και της σηροτροφίας και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

• Η έγκριση μελετών και σχεδίων εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η χορήγηση βεβαίωσης για την έκδοση αδειών ανέγερσης κτηνοτροφικών κτισμάτων

• Η παρακολούθηση εκτροφής αγροτικών ζώων (Σταυλισμός - Διατροφή).

• Η εφαρμογή προγραμμάτων μετεγκατάστασης Κτηνοτροφικών μονάδων και βελτίωσης βοσκοτόπων.

• Η εφαρμογή προγράμματος ποιοτικού ελέγχου γάλακτος και ποσοστώσεων.

• Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης.

• Η επιτροπή αδειών λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων.

• Έλεγχος ζωοτροφών.

• Η επιτροπή γνωμοδότησης στην παραχώρηση εκτάσεων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

• Η καταγραφή στοιχείων διακίνησης ζωικών προϊόντων

• Βιολογική Κτηνοτροφία.

• Εφοδιασμός νήσων Αιγαίου Πελάγους με ζωοτροφές

• Πριμοδότηση αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

• Συγκέντρωση - έλεγχος δικαιολογητικών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης πτηνοτροφίας.

• Κατάρτιση σιτηρεσίων - παροχή οδηγιών για ορθολογιστική διατροφή των αγροτικών ζώων.

• Πρόγραμμα ταξινόμησης βοοειδών (συλλογή στοιχείων, επεξεργασία και έλεγχος).

• Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας.

• Τήρηση Μητρώου Μελισσοκόμων - έκδοση Μελισσοκομικών βιβλιαρίων.

• Η εφαρμογή κανονισμών του τομέα εγγυήσεων της ΚΑΠ/ΕΕ για καταβολή επιδοτήσεων, πριμοδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και αντισταθμίσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

• Η μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων για την παραγωγή ζωοτροφών (Αποξηραμένες χορτονομές).

• Η δωρεά διανομή αποσυρόμενων προϊόντων (κατεψυγμένου κρέατος, πορτοκαλιών, μήλων, λαδιού, ρύζι, μακαρονιών).

• Οι επιδοτήσεις μικρών νήσων του Αιγαίου.

• Εφαρμογή προγράμματος Ελαιουργικών Φορέων.

• Σε συνεργασία με το Τμήμα Εποικισμού Αναδασμού η έγκριση εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών (που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα του Υπ. Γεωργίας).

• Εισηγείται επί της ανάγκης επιβολής αναγκαστικών αναδασμών.

• Μελετά συστήματα εδαφοπροστασίας και συντάσσει εδαφολογικές μελέτες.

• Η απογραφή γεωργικών μηχανημάτων, η έκδοση αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης των μηχανημάτων αυτών.

• Η χορήγηση βεβαιώσεων περί υπάρξεως θεριζοαλωνιστικής μηχανής σε κατάσταση λειτουργίας, για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και καταλληλότητας αυτών για μεταφορά σιτηρών, βάμβακος κτλ.

• Η ενημέρωση των υπηρεσιών Συγκοινωνιών για αλλαγή ιδιοκτησίας θερ/κών μηχανών, βαμβακοσυλλεκτικών, τευτλοεξαγωγέων και τοματοσυλλεκτικών μηχανών.

• Η μέριμνα έκδοσης απόφασης για την λειτουργία των θερ/κών και βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών με ευθύνη βοηθού μηχανοδηγού.

• Συντάσσει πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και την επιτροπή εξηλεκτρισμού.

• Η εξέταση αιτήσεων για απαλλαγή αγροτών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, από την ετήσια ελάχιστη χρέωση.

• . Η αποστολή στοιχείων με τον αγροτικό εξηλεκτρισμό στην Κεντρική Υπηρεσία και λοιπούς αρμόδιους φορείς.

• Περιφερειακά Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας , Φερών, Τυχερού και Σουφλίου μη αυτοτελή, που υπάγονται στο παραπάνω Τμήμα.

• Π.Γ.Α.Ο. Φερών (Τηλ. 25550-22150 και 25513-57122 / 57123)

• Π.Γ.Α.Ο. Τυχερού (Τηλ. 25540-41005)

• Π.Γ.Α.Ο. Σουφλίου (Τηλ. 25540-22259)


Στις αρμοδιότητες των Γραφείων Περιφερειακής Ανάπτυξης ανήκουν:

o Εφαρμογή όλων των προγραμμάτων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής παραγωγής σε τοπικό επίπεδο γραφείου.

o παραλαβή οποιασδήποτε αιτήματος παραγωγού και απάντηση σε αυτό στον χρόνο που προβλέπεται.

o Η παροχή γεωργικών συμβουλών στους αγρότες και εξυπηρετήσεων σε ρυθμιστικές εργασίες

o Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών στα Τμήματα της Υπηρεσίας για τη διεκπεραίωση διαφόρων τεχνικών και ρυθμιστικών θεμάτων

 

3. ΤΜΗΜΑ: Τοπογραφίας και Εποικισμού-Αναδασμού

είναι αρμόδιο, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, ιδίως

• για την παραχώρηση εκτάσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ,

• την εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων και

• την έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας,

• τη σύνταξη τοπογραφικών προγραμμάτων,

• τη συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους,

• τη σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών χαρτών με στοιχεία που συλλέγονται επιτόπου, και

• την περιοδική ενημέρωση των τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί,

• τη χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών καθώς και

• την έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων.

 

4. ΤΜΗΜΑ: Αλιείας

είναι αρμόδιο, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας όσον αφορά,

τον τομέα Θαλάσσιας αλιείας

• Η μελέτη παντός αλιευτικού θέματος, η παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων του κλάδου της αλιείας υφιστάμενες δυσχέρειες, προβλήματα ως και εισηγήσεις και ενέργειες για την προώθηση και επίλυσή τους.

• Η συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών, μελέτες σχετικά με την αλιεία για την καλύτερη ανάπτυξη και για μια σωστή αλιευτική διαχείριση. Η παροχή τεχνικών συμβουλών και οδηγιών βάση της επιστήμης και της τεχνικής προς τους αλιείς, μελέτες, εισηγήσεις κ.λ.π.

• Η εκτέλεση των διαρθρωτικών προγραμμάτων αλιείας που καταρτίζονται από την Ε.Ε. και Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και η εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών – Κανονισμών που έχουν σχέση με την αλιεία, την προστασία του ενάλιου πλούτου, κανόνες υγιεινής των αλιευμάτων κ.λ.π.

• Η εφαρμογή του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013.

• Η αντιμετώπιση των ανακυπτόντων αλιευτικών θεμάτων. Μέτρα προστασίας του ενάλιου πλούτου.

• Η παροχή τεχνικών συμβουλών σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς. Η τήρηση του κοινοτικού αλιευτικού μητρώου ΚΑΜ στην περιοχή δικαιοδοσίας και η εκτίμηση της αλιευτικής προσπάθειας.

• Η έγκριση χορήγησης αδειών αλιείας, μεταβίβαση κυριότητας, αντικατάστασης αλιευτικών σκαφών, αντικατάστασης μηχανών, μετανηολογήσεις σκαφών κ.λ.π.

• Η χορήγηση βεβαιώσεων αλιευτικής εκμετάλλευσης για έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. ιχθυοπαραγωγικών αυτοκινήτων.

Τομέας υδατοκαλλιεργειών και εσωτερικών υδάτων εμπορίας και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων

• Άδειες επαγγελματικής αλιείας εσωτερικών υδάτων.

• Υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων.

• Τήρηση μητρώου επαγγελματικών σκαφών εσωτερικών υδάτων.

• Η παροχή τεχνικών συμβουλών και οδηγιών βάσει της επιστήμης και της τεχνικής προς τους υδατοκαλλιεργητές, μελέτες, εισηγήσεις κ.λ.π.

• Η εκτέλεση διαρθρωτικών προγραμμάτων αλιείας που καταρτίζονται από την Ε.Ε. και το Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και η εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών – Κανονισμών που έχουν σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες, τη μεταποίηση – εμπορία – κανόνες υγιεινής των αλιευμάτων κ.λ.π.

• Η εξέταση, προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν σχέση με τα παραπάνω προς το Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την Ε.Ε. και η χορήγηση των Εθνικών και Κοινοτικών ενισχύσεων.

• Η έγκριση χορήγησης αδειών εισαγωγής υδρόβιων οργανισμών για εμπλουτισμούς, εκτροφή κ.λ.π.

• Η λήψη μέτρων αλιείας στα εσωτερικά νερά.

• Η συμμετοχή σε διάφορες Περιφερειακές Επιτροπές Περιβάλλοντος, η εξέταση και παροχή γνωμοδοτήσεων και η ανάληψη δράσεων επί περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με το υδάτινο οικοσύστημα.

• Η προστασία και διαχείριση των υγροτόπων σε συνεργασία μετά των συναρμοδίων υπηρεσιών.

• Η μέριμνα και προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών και άλλων υδρόβιων οργανισμών

 

5. ΤΜΗΜΑ Κτηνιατρικής

είναι αρμόδιο, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, σε ότι αφορά τα:

• Προγράμματα εκρίζωσης και ελέγχου της Βρουκέλλωσης Βοοειδών, αιγοπροβάτων, ΜΣΕ, Καταρροϊκού Πυρετού, Σαλμονέλωσης, Δυτικού Νείλου, TRACES

• Ασθένειες Μελισσών.

• Χορήγηση υγειονομικών πιστοποιητικών ζώντων ζώων

• Εχινοκοκκίαση-λύσσα και κυνοκομεία

• Παροχή περίθαλψης στα παραγωγικά και μη ζώα

• Ασκεί κρεωσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία της περιοχής ευθύνης του.

• Προβαίνει σε εμβολιασμούς των ζώων έναντι διαφόρων ασθενειών

• Προβαίνει στη θανάτωση και τον ενταφιασμό των ζώων στην περίπτωση επιζωοτιών, ως και τις απαραίτητες απολυμάνσεις των εκτροφών

• Χορηγεί άδειες διακίνησης ζώων και έχουν την ευθύνη αυτών των διακινήσεων

• Ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζει για την προστασία τους

• Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας και λειτουργίας σφαγείων και πτηνοσφαγείων ορισμένης δυναμικότητας και κατάρτιση προγράμματος εκτέλεσης κρεωσκοπικού ελέγχου σε σφαγεία και πτηνοσφαγεία αρμοδιότητάς μας.

• Χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και άδειας λειτουργίας σε εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, τυποποίησης και επεξεργασίας αυγών, τυποποίησης και επεξεργασίας γάλακτος, επεξεργασίας αλιευμάτων και δίθυρων μαλακίων και ψυκτικών αποθηκών τροφίμων ζωικής προέλευσης

• Εποπτεία της τήρησης των όρων υγιεινής και ορθής λειτουργίας σε σφαγεία, πτηνοσφαγεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης

• Είσπραξη και απόδοση τελών για τους ελέγχους που γίνονται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης

• Κατάρτιση προγραμμάτων αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεών σε καταστήματα, βιοτεχνίες και βιομηχανίες παρασκευής, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διάθεσης και κατανάλωσης τροφίμων ζωικής προέλευσης

• Η διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης και η χορήγηση κατάλληλων πιστοποιητικών για την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης σε τρίτες χώρες

• Έγκριση και καταγραφή εμπόρων τροφίμων ζωικής προέλευσης και η εποπτεία του ενδοκοινοτικού εμπορίου

• Συνεργασία με άλλους φορείς (ΕΦΕΤ, ΕΛΟΓΑΚ, κα) προκειμένου για τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων σε επιχειρήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης

• Οργάνωση και ολοκλήρωση του προγράμματος ελέγχου καταλοίπων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης

• Ορισμός και έλεγχος των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων καθώς και επιτήρηση των ζωνών

• Εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας (καν. 1774/2002) για την κτηνιατρική δημόσια υγεία καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς (διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων)

 

Κτηνιατρικά κέντρα

• ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΕΡΩΝ

• ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

• ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ:

• Παροχή περίθαλψης στα παραγωγικά και μη ζώα

• Εκτέλεση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ( αναφέρονται αναλυτικά στις αρμοδιότητες του τμήματος υγείας ζώων)

• Τήρηση όλων των στοιχείων που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής ευθύνης τους.

• Ασκεί κρεωσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία της περιοχής ευθύνης του.

• Διενεργεί αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες που επεξεργάζονται ή διαθέτουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, στην περιοχή ευθύνης τους

• Ελέγχει την υγεία των ζώων, την υγιεινή των σταυλικών εγκαταστάσεων, την διατροφή των παραγωγικών ζώων και ελέγχουν από υγειονομικής πλευράς το παραγόμενο γάλα στις κτηνοτροφικές μονάδες

• Συλλέγει και αποστέλλουν δείγματα για έλεγχο καταλοίπων φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στο κρέας των παραγωγικών ζώων

• Ελέγχει και φροντίζει για την ορθότητα της σήμανσης που γίνεται από τους κτηνοτρόφους

• Προβαίνει σε εμβολιασμούς των ζώων έναντι διαφόρων ασθενειών

• Προβαίνει στη θανάτωση και τον ενταφιασμό των ζώων στην περίπτωση επιζωοτιών, ως και τις απαραίτητες απολυμάνσεις των εκτροφών

• Χορηγεί άδειες διακίνησης ζώων και έχουν την ευθύνη αυτών των διακινήσεων

• Ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζει για την προστασία τους