Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής-Γεωργία

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Εγγραφή των παραγωγών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, φυτών και φυτικών προϊόντων ή ενώσεων αυτών στο Μητρώο και τη χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου (άρθρο 13 του ΠΔ 365/2002 σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ)
2 Άδεια εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ή Ανανέωση αδείας
3 Eγγραφή στη βάση δεδομένων των ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ νωπών οπωροκηπευτικών
4 Eγγραφή στη βάση δεδομένων των ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ - ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ νωπών οπωροκηπευτικών
5 Eγγραφή στη βάση δεδομένων των ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΝ νωπών οπωροκηπευτικών
6 Χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας κατ’ εξαίρεση περίφραξης αγρού (Π.Δ.236/18-5-84/ΦΕΚ 95/ΤΑ/84)
7 Χορήγηση βεβαίωσης λειτουργικότητας και αναγκαιότητας αγροτικής αποθήκης
8 Χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας ανέγερσης αγροτικής αποθήκης κατά παρέκκλιση όρων δόμησης
9 Χορήγηση βεβαίωσης ανέγερσης λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς αποθήκης έως 15m2, σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα, για την εξυπηρέτηση της καλλιέργειας
10 Χορήγηση βεβαίωσης περί κατοχής πτυχίου οδήγησης γεωργικού μηχανήματος

Σελίδα 1 από 5