Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Τροποποίηση τρεχουσών Προσκλήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας ΕΠΑΛΘ 2014-2020, μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 14/11/19
2 3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 30/10/19
3 3η Τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «αλιεία και Θάλασσα» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» 03/10/19
4 Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για τον δάκο της ελιάς 18/09/19
5 Δελτίου τύπου 13/09/19
6 2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 14/08/19
7 Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 29/07/19
8 Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια βαμβακιού 2019 12/07/19
9 Γεωργική Προειδοποίηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου αναφορικά με την καλλιέργεια της ελιάς 12/07/19
10 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” 10/06/19

Σελίδα 1 από 35